Search All 2021 Events
 

3 Results

<<   <   Page 1 of 1   >>   >
Poster
Mon 17:00 SAFENet: A Secure, Accurate and Fast Neural Network Inference
Qian Lou · Yilin Shen · Hongxia Jin · Lei Jiang
Spotlight
Mon 20:18 Improving Adversarial Robustness via Channel-wise Activation Suppressing
Yang Bai · Yuyuan Zeng · Yong Jiang · Shu-Tao Xia · Xingjun Ma · Yisen Wang
Poster
Wed 1:00 Improving Adversarial Robustness via Channel-wise Activation Suppressing
Yang Bai · Yuyuan Zeng · Yong Jiang · Shu-Tao Xia · Xingjun Ma · Yisen Wang