Filter by Keyword:

1 Results

Poster
Tue 1:00 GraphCodeBERT: Pre-training Code Representations with Data Flow
Daya Guo, Shuo Ren, Shuai Lu, Zhangyin Feng, Duyu Tang, Shujie LIU, Long Zhou, Nan Duan, Alexey Svyatkovskiy, Shengyu Fu, Michele Tufano, Shao Kun Deng, Colin Clement, Dawn Drain, Neels Sundaresan, Jian Yin, Daxin Jiang, Ming Zhou