Search All 2021 Events
 

83 Results

<<   <   Page 1 of 7   >   >>
Workshop
Heterogeneous Zero-Shot Federated Learning with New Classes for Audio Classification
Gautham Krishna Gudur · Satheesh Perepu
Poster
Tue 1:00 Class Normalization for (Continual)? Generalized Zero-Shot Learning
Ivan Skorokhodov · Mohamed Elhoseiny
Workshop
Fri 7:45 Zero-shot spoken language understanding for English-Hindi: An easy victory against word order divergence
Judith Gaspers
Poster
Thu 1:00 Adaptive and Generative Zero-Shot Learning
Yu-Ying Chou · Hsuan-Tien Lin · Tyng-Luh Liu
Poster
Wed 1:00 Isometric Propagation Network for Generalized Zero-shot Learning
Lu Liu · Tianyi Zhou · Guodong Long · Jing Jiang · Xuanyi Dong · Chengqi Zhang
Poster
Mon 17:00 Zero-shot Synthesis with Group-Supervised Learning
Yunhao Ge · Sami Abu-El-Haija · Gan Xin · Laurent Itti
Poster
Thu 9:00 Improving Zero-Shot Voice Style Transfer via Disentangled Representation Learning
Siyang Yuan · Pengyu Cheng · Ruiyi Zhang · Weituo Hao · Zhe Gan · Lawrence Carin
Poster
Wed 9:00 Learning Task-General Representations with Generative Neuro-Symbolic Modeling
Reuben Feinman · Brenden Lake
Poster
Mon 1:00 MetaNorm: Learning to Normalize Few-Shot Batches Across Domains
Yingjun Du · Xiantong Zhen · Ling Shao · Cees G Snoek
Workshop
Fri 7:00 Marinka Zitnik: Few-Shot Learning for Network Biology
Marinka Zitnik
Workshop
Fri 9:32 Contributed Talk: Few-shot learning via tensor hallucination
Michalis Lazarou
Poster
Tue 17:00 Attentional Constellation Nets for Few-Shot Learning
Weijian Xu · Yifan Xu · Huaijin Wang · Zhuowen Tu