Search All 2021 Events
 

Results

<<   <   Page 1 of 1   >>   >
Spotlight
Thu 19:15 Long-tailed Recognition by Routing Diverse Distribution-Aware Experts
Xudong Wang · Long Lian · Zhongqi Miao · Ziwei Liu · Stella Yu
Poster
Thu 17:00 Long-tailed Recognition by Routing Diverse Distribution-Aware Experts
Xudong Wang · Long Lian · Zhongqi Miao · Ziwei Liu · Stella Yu
Poster
Mon 1:00 Exploring Balanced Feature Spaces for Representation Learning
Bingyi Kang · Yu Li · Sain Xie · Zehuan Yuan · Jiashi Feng
Workshop
Fri 9:53 Handling Long-Tail Queries with Slice-Aware Conversational Systems
Cheng Wang
Spotlight
Tue 13:38 Long-tail learning via logit adjustment
Aditya Krishna Menon · Sadeep Jayasumana · Ankit Singh Rawat · Himanshu Jain · Andreas Veit · Sanjiv Kumar
Poster
Wed 9:00 Long-tail learning via logit adjustment
Aditya Krishna Menon · Sadeep Jayasumana · Ankit Singh Rawat · Himanshu Jain · Andreas Veit · Sanjiv Kumar