Filter by Keyword:

10 Results

Poster
Mon 1:00 QPLEX: Duplex Dueling Multi-Agent Q-Learning
Jianhao Wang, Zhizhou Ren, Terry Liu, Yang Yu, Chongjie Zhang
Poster
Mon 17:00 UPDeT: Universal Multi-agent RL via Policy Decoupling with Transformers
Siyi Hu, Fengda Zhu, Xiaojun Chang, Xiaodan Liang
Poster
Tue 17:00 DOP: Off-Policy Multi-Agent Decomposed Policy Gradients
Yihan Wang, Beining Han, Tonghan Wang, Heng Dong, Chongjie Zhang
Poster
Wed 1:00 Discovering Diverse Multi-Agent Strategic Behavior via Reward Randomization
Zhenggang Tang, Chao Yu, Boyuan Chen, Huazhe Xu, Xiaolong Wang, Fei Fang, Simon Du, Yu Wang, Yi Wu
Poster
Wed 1:00 Communication in Multi-Agent Reinforcement Learning: Intention Sharing
WOOJUN KIM, Jongeui Park, Youngchul Sung
Poster
Wed 9:00 RODE: Learning Roles to Decompose Multi-Agent Tasks
Tonghan Wang, Tarun Gupta, Anuj Mahajan, Bei Peng, Shimon Whiteson, Chongjie Zhang
Spotlight
Thu 3:25 UPDeT: Universal Multi-agent RL via Policy Decoupling with Transformers
Siyi Hu, Fengda Zhu, Xiaojun Chang, Xiaodan Liang
Poster
Thu 9:00 Correcting experience replay for multi-agent communication
Sanjeevan Ahilan, Peter Dayan
Spotlight
Thu 12:10 Correcting experience replay for multi-agent communication
Sanjeevan Ahilan, Peter Dayan
Workshop
Coordinated Attacks Against Federated Learning: A Multi-Agent Reinforcement Learning Approach
Wen Shen