Search All 2021 Events
 

8 Results

<<   <   Page 1 of 1   >>   >
Poster
Wed 9:00 NAS-Bench-ASR: Reproducible Neural Architecture Search for Speech Recognition
Abhinav Mehrotra · Alberto Gil Couto Pimentel Ramos · Sourav Bhattacharya · Łukasz Dudziak · Ravichander Vipperla · Thomas C Chau · Mohamed Abdelfattah · Samin Ishtiaq · Nicholas Lane
Poster
Thu 17:00 HW-NAS-Bench: Hardware-Aware Neural Architecture Search Benchmark
Chaojian Li · Zhongzhi Yu · Yonggan Fu · Yongan Zhang · Yang Zhao · Haoran You · Qixuan Yu · Yue Wang · Cong Hao · Yingyan Lin
Spotlight
Mon 20:58 HW-NAS-Bench: Hardware-Aware Neural Architecture Search Benchmark
Chaojian Li · Zhongzhi Yu · Yonggan Fu · Yongan Zhang · Yang Zhao · Haoran You · Qixuan Yu · Yue Wang · Cong Hao · Yingyan Lin
Poster
Mon 17:00 Rethinking Architecture Selection in Differentiable NAS
Ruochen Wang · Minhao Cheng · Xiangning Chen · Xiaocheng Tang · Cho-Jui Hsieh
Workshop
Fri 7:00 Poster Spotlight "HardCoRe-NAS: Hard Constrained diffeRentiable Neural Architecture Search"
Niv Nayman
Workshop
Fri 12:04 Poster Spotlight "Rethinking NAS Operations for Diverse Tasks"
Nicholas Roberts · Mikhail Khodak
Oral
Thu 0:00 Rethinking Architecture Selection in Differentiable NAS
Ruochen Wang · Minhao Cheng · Xiangning Chen · Xiaocheng Tang · Cho-Jui Hsieh
Poster
Mon 9:00 Zero-Cost Proxies for Lightweight NAS
Mohamed Abdelfattah · Abhinav Mehrotra · Łukasz Dudziak · Nicholas Lane