Search All 2021 Events
 

8 Results

<<   <   Page 1 of 1   >>   >
Poster
Mon 17:00 When Optimizing $f$-Divergence is Robust with Label Noise
Jiaheng Wei · Yang Liu
Poster
Mon 1:00 Noise against noise: stochastic label noise helps combat inherent label noise
Pengfei Chen · Guangyong Chen · Junjie Ye · jingwei zhao · Pheng-Ann Heng
Poster
Mon 17:00 Robust Curriculum Learning: from clean label detection to noisy label self-correction
Tianyi Zhou · Shengjie Wang · Jeff Bilmes
Spotlight
Tue 4:48 Noise against noise: stochastic label noise helps combat inherent label noise
Pengfei Chen · Guangyong Chen · Junjie Ye · jingwei zhao · Pheng-Ann Heng
Poster
Wed 17:00 Learning with Feature-Dependent Label Noise: A Progressive Approach
Yikai Zhang · Songzhu Zheng · Pengxiang Wu · Mayank Goswami · Chao Chen
Spotlight
Thu 20:25 Learning with Feature-Dependent Label Noise: A Progressive Approach
Yikai Zhang · Songzhu Zheng · Pengxiang Wu · Mayank Goswami · Chao Chen
Poster
Thu 9:00 Robust early-learning: Hindering the memorization of noisy labels
Xiaobo Xia · Tongliang Liu · Bo Han · Chen Gong · Nannan Wang · Zongyuan Ge · Yi Chang
Poster
Wed 17:00 Learning with Instance-Dependent Label Noise: A Sample Sieve Approach
Hao Cheng · Zhaowei Zhu · Xingyu Li · Yifei Gong · Xing Sun · Yang Liu