Filter by Keyword:

4 Results

Poster
Tue 1:00 Class Normalization for (Continual)? Generalized Zero-Shot Learning
Ivan Skorokhodov, Mohamed Elhoseiny
Poster
Wed 1:00 Isometric Propagation Network for Generalized Zero-shot Learning
Lu Liu, Tianyi Zhou, Guodong Long, Jing Jiang, Xuanyi Dong, Chengqi Zhang
Poster
Thu 1:00 Adaptive and Generative Zero-Shot Learning
Yu-Ying Chou, Hsuan-Tien (Tien) Lin, Tyng-Luh Liu
Poster
Thu 9:00 Improving Zero-Shot Voice Style Transfer via Disentangled Representation Learning
Siyang Yuan, Pengyu Cheng, Ruiyi Zhang, Weituo Hao, Zhe Gan, Lawrence Carin