Search All 2021 Events
 

14 Results

<<   <   Page 1 of 2   >   >>
Poster
Tue 9:00 On the Dynamics of Training Attention Models
Haoye Lu · Yongyi Mao · Amiya Nayak
Poster
Tue 17:00 Attentional Constellation Nets for Few-Shot Learning
Weijian Xu · Yifan Xu · Huaijin Wang · Zhuowen Tu
Spotlight
Wed 12:48 LambdaNetworks: Modeling long-range Interactions without Attention
Irwan Bello
Poster
Mon 9:00 LambdaNetworks: Modeling long-range Interactions without Attention
Irwan Bello
Poster
Tue 1:00 Hyperbolic Neural Networks++
Ryohei Shimizu · YUSUKE Mukuta · Tatsuya Harada
Poster
Mon 17:00 Deberta: Decoding-Enhanced Bert With Disentangled Attention
Pengcheng He · Xiaodong Liu · Jianfeng Gao · Weizhu Chen
Poster
Wed 17:00 BERTology Meets Biology: Interpreting Attention in Protein Language Models
Jesse Vig · Ali Madani · Lav R Varshney · Caiming Xiong · Richard Socher · Nazneen Rajani
Poster
Mon 17:00 Random Feature Attention
Hao Peng · Nikolaos Pappas · Dani Yogatama · Roy Schwartz · Noah Smith · Lingpeng Kong
Poster
Thu 9:00 Initialization and Regularization of Factorized Neural Layers
Mikhail Khodak · Neil Tenenholtz · Lester Mackey · Nicolo Fusi
Spotlight
Thu 20:15 Random Feature Attention
Hao Peng · Nikolaos Pappas · Dani Yogatama · Roy Schwartz · Noah Smith · Lingpeng Kong
Poster
Wed 17:00 Is Attention Better Than Matrix Decomposition?
Zhengyang Geng · Meng-Hao Guo · Hongxu None Chen · Xia Li · Ke Wei · Zhouchen Lin
Poster
Mon 1:00 MELR: Meta-Learning via Modeling Episode-Level Relationships for Few-Shot Learning
Nanyi Fei · Zhiwu Lu · Tao Xiang · Songfang Huang