Search All 2021 Events
 

32 Results

<<   <   Page 1 of 3   >   >>
Poster
Mon 9:00 Off-Dynamics Reinforcement Learning: Training for Transfer with Domain Classifiers
Benjamin Eysenbach · Shreyas Chaudhari · Swapnil Asawa · Sergey Levine · Ruslan Salakhutdinov
Poster
Wed 17:00 Revisiting Dynamic Convolution via Matrix Decomposition
Yunsheng Li · Yinpeng Chen · Xiyang Dai · mengchen liu · Dongdong Chen · Ye Yu · Lu Yuan · Zicheng Liu · Mei Chen · Nuno Vasconcelos
Poster
Thu 9:00 Learning Cross-Domain Correspondence for Control with Dynamics Cycle-Consistency
Qiang Zhang · Tete Xiao · Alexei Efros · Lerrel Pinto · Xiaolong Wang
Poster
Wed 1:00 Neural ODE Processes
Alexander Norcliffe · Cristian Bodnar · Ben Day · Jacob Moss · Pietro LiĆ²
Oral
Wed 5:00 Learning Cross-Domain Correspondence for Control with Dynamics Cycle-Consistency
Qiang Zhang · Tete Xiao · Alexei Efros · Lerrel Pinto · Xiaolong Wang
Poster
Mon 17:00 Robust Curriculum Learning: from clean label detection to noisy label self-correction
Tianyi Zhou · Shengjie Wang · Jeff Bilmes
Poster
Tue 1:00 Learning Subgoal Representations with Slow Dynamics
Siyuan Li · Lulu Zheng · Jianhao Wang · Chongjie Zhang
Poster
Thu 17:00 DynaTune: Dynamic Tensor Program Optimization in Deep Neural Network Compilation
Minjia Zhang · Menghao Li · Chi Wang · Mingqin Li
Oral
Mon 11:00 Federated Learning Based on Dynamic Regularization
Durmus Alp Emre Acar · Yue Zhao · Ramon Matas · Matthew Mattina · Paul Whatmough · Venkatesh Saligrama
Poster
Mon 17:00 Federated Learning Based on Dynamic Regularization
Durmus Alp Emre Acar · Yue Zhao · Ramon Matas · Matthew Mattina · Paul Whatmough · Venkatesh Saligrama
Poster
Wed 17:00 Learning Long-term Visual Dynamics with Region Proposal Interaction Networks
Haozhi Qi · Xiaolong Wang · Deepak Pathak · Yi Ma · Jitendra Malik
Poster
Tue 17:00 Autoregressive Dynamics Models for Offline Policy Evaluation and Optimization
Michael Zhang · Thomas Paine · Ofir Nachum · Cosmin Paduraru · George Tucker · ziyu wang · Mohammad Norouzi