Search All 2021 Events
  Search abstracts

Filter by Keyword:

11 Results

<<   <   Page 1 of 1   >>   >
Poster
Mon 1:00 QPLEX: Duplex Dueling Multi-Agent Q-Learning
Jianhao Wang · Zhizhou Ren · Terry Liu · Yang Yu · Chongjie Zhang
Poster
Mon 17:00 UPDeT: Universal Multi-agent RL via Policy Decoupling with Transformers
Siyi Hu · Fengda Zhu · Xiaojun Chang · Xiaodan Liang
Poster
Tue 17:00 DOP: Off-Policy Multi-Agent Decomposed Policy Gradients
Yihan Wang · Beining Han · Tonghan Wang · Heng Dong · Chongjie Zhang
Poster
Tue 17:00 Learning Safe Multi-agent Control with Decentralized Neural Barrier Certificates
Zengyi Qin · Kaiqing Zhang · Yuxiao Chen · Jingkai Chen · Chuchu Fan
Poster
Wed 1:00 Discovering Diverse Multi-Agent Strategic Behavior via Reward Randomization
Zhenggang Tang · Chao Yu · Boyuan Chen · Huazhe Xu · Xiaolong Wang · Fei Fang · Simon Du · Yu Wang · Yi Wu
Poster
Wed 1:00 Communication in Multi-Agent Reinforcement Learning: Intention Sharing
WOOJUN KIM · Jongeui Park · Youngchul Sung
Poster
Wed 9:00 RODE: Learning Roles to Decompose Multi-Agent Tasks
Tonghan Wang · Tarun Gupta · Anuj Mahajan · Bei Peng · Shimon Whiteson · Chongjie Zhang
Spotlight
Thu 3:25 UPDeT: Universal Multi-agent RL via Policy Decoupling with Transformers
Siyi Hu · Fengda Zhu · Xiaojun Chang · Xiaodan Liang
Poster
Thu 9:00 Correcting experience replay for multi-agent communication
Sanjeevan Ahilan · Peter Dayan
Spotlight
Thu 12:10 Correcting experience replay for multi-agent communication
Sanjeevan Ahilan · Peter Dayan
Workshop
Coordinated Attacks Against Federated Learning: A Multi-Agent Reinforcement Learning Approach
Wen Shen