Filter by Keyword:

1 Results

Poster
Thu 17:00 FastSpeech 2: Fast and High-Quality End-to-End Text to Speech
Yi Ren, Chenxu Hu, Xu Tan, Tao Qin, Sheng Zhao, Zhou Zhao, Tie-Yan Liu