Search All 2022 Events
 

16 Results

<<   <   Page 1 of 2   >   >>
Poster
Wed 18:30 Learning with Noisy Labels Revisited: A Study Using Real-World Human Annotations
Jiaheng Wei · Zhaowei Zhu · Hao Cheng · Tongliang Liu · Gang Niu · Yang Liu
Poster
Thu 10:30 Sample Selection with Uncertainty of Losses for Learning with Noisy Labels
Xiaobo Xia · Tongliang Liu · Bo Han · Mingming Gong · Jun Yu · Gang Niu · Masashi Sugiyama
Poster
Thu 2:30 Exploiting Class Activation Value for Partial-Label Learning
Fei Zhang · Lei Feng · Bo Han · Tongliang Liu · Gang Niu · Tao Qin · Masashi Sugiyama
Poster
Wed 18:30 Pseudo-Labeled Auto-Curriculum Learning for Semi-Supervised Keypoint Localization
Can Wang · Sheng Jin · Yingda Guan · Wentao Liu · Chen Qian · Ping Luo · Wanli Ouyang
Poster
Mon 18:30 On Non-Random Missing Labels in Semi-Supervised Learning
Xinting Hu · Yulei Niu · Chunyan Miao · Xian-Sheng Hua · Hanwang Zhang
Poster
Wed 18:30 Information Gain Propagation: a New Way to Graph Active Learning with Soft Labels
Wentao Zhang · Yexin Wang · Zhenbang You · Meng Cao · Ping Huang · Jiulong Shan · Zhi Yang · Bin CUI
Workshop
Fair Machine Learning under Limited Demographically Labeled Data
Mustafa Ozdayi · Murat Kantarcioglu · Rishabh Iyer
Poster
Wed 18:30 Coherence-based Label Propagation over Time Series for Accelerated Active Learning
Yooju Shin · Susik Yoon · Sundong Kim · Hwanjun Song · Jae-Gil Lee · Byung Suk Lee
Poster
Tue 18:30 GLASS: GNN with Labeling Tricks for Subgraph Representation Learning
Xiyuan Wang · Muhan Zhang
Poster
Mon 18:30 An Information Fusion Approach to Learning with Instance-Dependent Label Noise
Zhimeng Jiang · Kaixiong Zhou · Zirui Liu · Li Li · Rui Chen · Soo-Hyun Choi · Xia Hu
Workshop
Fri 12:45 Distribution-dependent generalization bounds for noisy, iterative learning algorithms
Gintare Dziugaite
Poster
Tue 2:30 PiCO: Contrastive Label Disambiguation for Partial Label Learning
Haobo Wang · Ruixuan Xiao · Yixuan Li · Lei Feng · Gang Niu · Gang Chen · Junbo Zhao