Search All 2022 Events
 

Results

<<   <   Page 1 of 1   >>   >
Poster
Wed 18:30 RelViT: Concept-guided Vision Transformer for Visual Relational Reasoning
Xiaojian Ma · Weili Nie · Zhiding Yu · Huaizu Jiang · Chaowei Xiao · Yuke Zhu · Song-Chun Zhu · Anima Anandkumar