Search All 2022 Events
 

46 Results

<<   <   Page 1 of 4   >   >>
Poster
Tue 10:30 Multitask Prompted Training Enables Zero-Shot Task Generalization
Victor Sanh · Albert Webson · Colin Raffel · Stephen Bach · Lintang Sutawika · Zaid Alyafeai · Antoine Chaffin · Arnaud Stiegler · Arun Raja · Manan Dey · M Saiful Bari · Canwen Xu · Urmish Thakker · Shanya Sharma · Eliza Szczechla · Taewoon Kim · Gunjan Chhablani · Nihal Nayak · Debajyoti Datta · Jonathan Chang · Mike Tian-Jian Jiang · Han Wang · Matteo Manica · Sheng Shen · Zheng Xin Yong · Harshit Pandey · Rachel Bawden · Thomas Wang · Trishala Neeraj · Jos Rozen · Abheesht Sharma · Andrea Santilli · Thibault Fevry · Jason Fries · Ryan Teehan · Teven Le Scao · Stella R Biderman · Leo Gao · Thomas Wolf · Alexander M Rush
Poster
Thu 18:30 LFPT5: A Unified Framework for Lifelong Few-shot Language Learning Based on Prompt Tuning of T5
Chengwei Qin · Shafiq Joty
Poster
Thu 18:30 Few-Shot Backdoor Attacks on Visual Object Tracking
Yiming Li · Haoxiang Zhong · Xingjun Ma · Yong Jiang · Shu-Tao Xia
Poster
Tue 10:30 Cross-Trajectory Representation Learning for Zero-Shot Generalization in RL
Bogdan Mazoure · Ahmed Ahmed · R Devon Hjelm · Andrey Kolobov · Patrick MacAlpine
Poster
Tue 2:30 Differentiable Prompt Makes Pre-trained Language Models Better Few-shot Learners
Ningyu Zhang · Luoqiu Li · Xiang Chen · Shumin Deng · Zhen Bi · Chuanqi Tan · Fei Huang · Huajun Chen
Oral
Thu 1:30 Finetuned Language Models are Zero-Shot Learners
Jason Wei · Maarten Bosma · Vincent Zhao · Kelvin Guu · Wei Yu · Brian Lester · Nan Du · Andrew Dai · Quoc V Le
Poster
Tue 10:30 Finetuned Language Models are Zero-Shot Learners
Jason Wei · Maarten Bosma · Vincent Zhao · Kelvin Guu · Wei Yu · Brian Lester · Nan Du · Andrew Dai · Quoc V Le
Poster
Mon 10:30 Task Affinity with Maximum Bipartite Matching in Few-Shot Learning
Cat Le · Juncheng Dong · Mohammadreza Soltani · VAHID TAROKH
Poster
Thu 18:30 Few-shot Learning via Dirichlet Tessellation Ensemble
Chunwei Ma · Ziyun Huang · Mingchen Gao · Jinhui Xu
Poster
Wed 18:30 Generalizing Few-Shot NAS with Gradient Matching
Shoukang Hu · Ruochen Wang · Lanqing HONG · Zhenguo Li · Cho-Jui Hsieh · Jiashi Feng
Poster
Mon 18:30 ConFeSS: A Framework for Single Source Cross-Domain Few-Shot Learning
Debasmit Das · Sungrack Yun · Fatih Porikli
Poster
Wed 2:30 Switch to Generalize: Domain-Switch Learning for Cross-Domain Few-Shot Classification
zhengdong Hu · Yifan Sun · Yi Yang