Search All 2022 Events
 

Results

<<   <   Page 1 of 2   >   >>
Poster
Thu 10:30 Information Bottleneck: Exact Analysis of (Quantized) Neural Networks
Stephan Lorenzen · Christian Igel · Mads Nielsen
Workshop
UNCONDITIONAL IMAGE-TEXT PAIR GENERATION WITH MULTIMODAL CROSS QUANTIZER
Hyungyung Lee · Sungjin Park · Edward Choi
Poster
Wed 18:30 Toward Efficient Low-Precision Training: Data Format Optimization and Hysteresis Quantization
SunWoo Lee · Jeongwoo Park · Dongsuk Jeon
Workshop
Integrating Rankings into Quantized Scores in Peer Review
Yusha Liu · Yichong Xu · Nihar Shah · Aarti Singh
Poster
Wed 18:30 F8Net: Fixed-Point 8-bit Only Multiplication for Network Quantization
Qing Jin · Jian Ren · Richard Zhuang · Sumant Hanumante · Zhengang Li · Zhiyu Chen · Yanzhi Wang · Kaiyuan Yang · Sergey Tulyakov
Poster
Mon 10:30 Givens Coordinate Descent Methods for Rotation Matrix Learning in Trainable Embedding Indexes
Yunjiang Jiang · Han Zhang · Yiming Qiu · Yun Xiao · Bo Long · Wen-Yun Yang
Poster
Wed 18:30 QDrop: Randomly Dropping Quantization for Extremely Low-bit Post-Training Quantization
Xiuying Wei · Ruihao Gong · Yuhang Li · Xianglong Liu · fengwei yu
Poster
Mon 2:30 SQuant: On-the-Fly Data-Free Quantization via Diagonal Hessian Approximation
Cong Guo · Yuxian Qiu · Jingwen Leng · Xiaotian Gao · Chen Zhang · Yunxin Liu · Fan Yang · Yuhao Zhu · Minyi Guo
Oral
Wed 10:15 F8Net: Fixed-Point 8-bit Only Multiplication for Network Quantization
Qing Jin · Jian Ren · Richard Zhuang · Sumant Hanumante · Zhengang Li · Zhiyu Chen · Yanzhi Wang · Kaiyuan Yang · Sergey Tulyakov
Spotlight
Mon 2:30 8-bit Optimizers via Block-wise Quantization
Tim Dettmers · Mike Lewis · Sam Shleifer · Luke Zettlemoyer
Poster
Mon 2:30 Measuring the Interpretability of Unsupervised Representations via Quantized Reversed Probing
Iro Laina · Yuki Asano · Andrea Vedaldi
Poster
Thu 18:30 Vector-quantized Image Modeling with Improved VQGAN
Jiahui Yu · Xin Li · Jing Yu Koh · Han Zhang · Ruoming Pang · James Qin · Alexander Ku · Yuanzhong Xu · Jason Baldridge · Yonghui Wu