Search All 2023 Events
 

3 Results

<<   <   Page 1 of 1   >>   >
Poster
CircNet: Meshing 3D Point Clouds with Circumcenter Detection
Huan LEI · Ruitao Leng · Liang Zheng · Hongdong Li
Poster
Wed 7:30 MeshDiffusion: Score-based Generative 3D Mesh Modeling
Zhen Liu · Yao Feng · Michael J Black · Derek Nowrouzezahrai · Liam Paull · Weiyang Liu
Oral
Wed 6:10 MeshDiffusion: Score-based Generative 3D Mesh Modeling
Zhen Liu · Yao Feng · Michael J Black · Derek Nowrouzezahrai · Liam Paull · Weiyang Liu