Search All 2023 Events
 

16 Results

<<   <   Page 1 of 2   >   >>
Poster
Wed 7:30 AutoGT: Automated Graph Transformer Architecture Search
Zizhao Zhang · Xin Wang · Chaoyu Guan · Ziwei Zhang · Haoyang Li · Wenwu Zhu
Oral
Wed 6:30 AutoGT: Automated Graph Transformer Architecture Search
Zizhao Zhang · Xin Wang · Chaoyu Guan · Ziwei Zhang · Haoyang Li · Wenwu Zhu
Poster
Are More Layers Beneficial to Graph Transformers?
Haiteng Zhao · Shuming Ma · Dongdong Zhang · Zhi-Hong Deng · Furu Wei
Poster
Edgeformers: Graph-Empowered Transformers for Representation Learning on Textual-Edge Networks
Bowen Jin · Yu Zhang · Yu Meng · Jiawei Han
Oral
Wed 7:00 Relational Attention: Generalizing Transformers for Graph-Structured Tasks
Cameron Diao · Ricky Loynd
Poster
Wed 7:30 Relational Attention: Generalizing Transformers for Graph-Structured Tasks
Cameron Diao · Ricky Loynd
Poster
Tue 2:30 Rethinking the Expressive Power of GNNs via Graph Biconnectivity
Bohang Zhang · Shengjie Luo · Liwei Wang · Di He
Oral
Tue 2:00 Rethinking the Expressive Power of GNNs via Graph Biconnectivity
Bohang Zhang · Shengjie Luo · Liwei Wang · Di He
Poster
Tue 7:30 Specformer: Spectral Graph Neural Networks Meet Transformers
Deyu Bo · Chuan Shi · Lele Wang · Renjie Liao
Poster
Mon 2:30 Equiformer: Equivariant Graph Attention Transformer for 3D Atomistic Graphs
Yi-Lun Liao · Tess Smidt
Oral
Mon 1:50 Equiformer: Equivariant Graph Attention Transformer for 3D Atomistic Graphs
Yi-Lun Liao · Tess Smidt
Poster
NAGphormer: A Tokenized Graph Transformer for Node Classification in Large Graphs
Jinsong Chen · Kaiyuan Gao · Gaichao Li · Kun He