Search All 2023 Events
 

386 Results

<<   <   Page 1 of 33   >   >>
Workshop
Thu 2:30 Robust Multi-Agent Reinforcement Learning Considering State Uncertainties
Sihong He
Workshop
Tue 2:30 Rethinking the Implementation Tricks and Monotonicity Constraint in Cooperative Multi-agent Reinforcement Learning
Jian Hu · Siying Wang · Siyang Jiang · Weixun Wang
Workshop
Reduce, Reuse, Recycle: Selective Reincarnation in Multi-Agent Reinforcement Learning
Juan Formanek · Callum R. Tilbury · Jonathan P Shock · Kale-ab Tessera · Arnu Pretorius
Workshop
Thu 0:50 Reduce, Reuse, Recycle: Selective Reincarnation in Multi-Agent Reinforcement Learning
Juan Formanek · Callum R. Tilbury · Jonathan P Shock · Kale-ab Tessera · Arnu Pretorius
Workshop
Thu 2:50 Understanding the World to Solve Social Dilemmas using Multi-Agent Reinforcement Learning
Luis Felipe Giraldo
Workshop
Thu 6:50 A Robust and Constrained Multi-Agent Reinforcement Learning Method for Electric Vehicle Rebalancing in AMoD Systems
Sihong He
Poster
Mon 2:30 Learning Zero-Shot Cooperation with Humans, Assuming Humans Are Biased
Chao Yu · Jiaxuan Gao · Weilin Liu · Botian Xu · Hao Tang · Jiaqi Yang · Yu Wang · Yi Wu
Poster
Tue 2:30 Adversarial Diversity in Hanabi
Brandon Cui · Andrei Lupu · Samuel Sokota · Hengyuan Hu · David Wu · Jakob Foerster
Oral
Tue 1:00 Adversarial Diversity in Hanabi
Brandon Cui · Andrei Lupu · Samuel Sokota · Hengyuan Hu · David Wu · Jakob Foerster
Poster
Wed 2:30 Collaborative Pure Exploration in Kernel Bandit
Yihan Du · Wei Chen · Yuko Kuroki · Longbo Huang
Poster
More Centralized Training, Still Decentralized Execution: Multi-Agent Conditional Policy Factorization
Jiangxing Wang · Deheng Ye · Zongqing Lu
Poster
Order Matters: Agent-by-agent Policy Optimization
Xihuai Wang · Zheng Tian · Ziyu Wan · Ying Wen · Jun Wang · Weinan Zhang