Search All 2021 Events
 

7 Results

<<   <   Page 1 of 1   >>   >
Poster
Tue 17:00 SEDONA: Search for Decoupled Neural Networks toward Greedy Block-wise Learning
Myeongjang Pyeon · Jihwan Moon · Taeyoung Hahn · Gunhee Kim
Spotlight
Mon 20:58 HW-NAS-Bench: Hardware-Aware Neural Architecture Search Benchmark
Chaojian Li · Zhongzhi Yu · Yonggan Fu · Yongan Zhang · Yang Zhao · Haoran You · Qixuan Yu · Yue Wang · Cong Hao · Yingyan Lin
Poster
Tue 17:00 CompOFA – Compound Once-For-All Networks for Faster Multi-Platform Deployment
Manas Sahni · Shreya Varshini · Alind Khare · Alexey Tumanov
Poster
Thu 17:00 HW-NAS-Bench: Hardware-Aware Neural Architecture Search Benchmark
Chaojian Li · Zhongzhi Yu · Yonggan Fu · Yongan Zhang · Yang Zhao · Haoran You · Qixuan Yu · Yue Wang · Cong Hao · Yingyan Lin
Poster
Mon 9:00 Zero-Cost Proxies for Lightweight NAS
Mohamed Abdelfattah · Abhinav Mehrotra · Łukasz Dudziak · Nicholas Lane
Poster
Thu 1:00 Loss Function Discovery for Object Detection via Convergence-Simulation Driven Search
Peidong Liu · Gengwei Zhang · Bochao Wang · Hang Xu · Xiaodan Liang · Yong Jiang · Zhenguo Li
Poster
Wed 9:00 Few-Shot Bayesian Optimization with Deep Kernel Surrogates
Martin Wistuba · Josif Grabocka