Search All 2021 Events
 

Results

<<   <   Page 1 of 1   >>   >
Poster
Thu 1:00 Autoregressive Entity Retrieval
Nicola De Cao · Gautier Izacard · Sebastian Riedel · Fabio Petroni
Spotlight
Tue 3:15 Autoregressive Entity Retrieval
Nicola De Cao · Gautier Izacard · Sebastian Riedel · Fabio Petroni
Poster
Mon 1:00 Revisiting Locally Supervised Learning: an Alternative to End-to-end Training
Yulin Wang · Zanlin Ni · Shiji Song · Le Yang · Gao Huang
Poster
Tue 9:00 NOVAS: Non-convex Optimization via Adaptive Stochastic Search for End-to-end Learning and Control
Ioannis Exarchos · Marcus A Pereira · Ziyi Wang · Evangelos Theodorou
Poster
Thu 9:00 End-to-End Egospheric Spatial Memory
Daniel Lenton · Stephen James · Ronald Clark · Andrew Davison
Poster
Thu 17:00 FastSpeech 2: Fast and High-Quality End-to-End Text to Speech
Yi Ren · Chenxu Hu · Xu Tan · Tao Qin · Sheng Zhao · Zhou Zhao · Tie-Yan Liu
Poster
Thu 1:00 Deformable DETR: Deformable Transformers for End-to-End Object Detection
Xizhou Zhu · Weijie Su · Lewei Lu · Bin Li · Xiaogang Wang · Jifeng Dai
Oral
Tue 3:00 End-to-end Adversarial Text-to-Speech
Jeff Donahue · Sander Dieleman · Mikolaj Binkowski · Erich Elsen · Karen Simonyan
Poster
Thu 9:00 End-to-end Adversarial Text-to-Speech
Jeff Donahue · Sander Dieleman · Mikolaj Binkowski · Erich Elsen · Karen Simonyan
Oral
Wed 19:55 Deformable DETR: Deformable Transformers for End-to-End Object Detection
Xizhou Zhu · Weijie Su · Lewei Lu · Bin Li · Xiaogang Wang · Jifeng Dai