Filter by Keyword:

2 Results

Poster
Mon 1:00 Isometric Transformation Invariant and Equivariant Graph Convolutional Networks
Masanobu Horie, Naoki Morita, Toshiaki Hishinuma, Yu Ihara, Naoto Mitsume
Poster
Wed 1:00 Isometric Propagation Network for Generalized Zero-shot Learning
Lu Liu, Tianyi Zhou, Guodong Long, Jing Jiang, Xuanyi Dong, Chengqi Zhang