Skip to yearly menu bar Skip to main content


Poster

Holistic Evaluation of Language Models

Jue Wang · Lucia Zheng · Nathan Kim · Keshav Santhanam · Qian Huang · Ryan Chi · Percy Liang · William Wang · Yian Zhang · Yifan Mai · Tianyi Zhang · Yuta Koreeda · Eric Zelikman · Shibani Santurkar · Thomas Icard · Benjamin Newman · Rishi Bommasani · Laurel Orr · Surya Ganguli · Ce Zhang · Yuhui Zhang · Hongyu Ren · Neel Guha · Esin Durmus · Yuhuai Wu · Huaxiu Yao · Tatsunori Hashimoto · Peter Henderson · Vishrav Chaudhary · Dimitris Tsipras · Sang Michael Xie · Mert Yuksekgonul · Tony Lee · Michihiro Yasunaga · Faisal Ladhak · Mirac Suzgun · Frieda Rong · Christopher Re · Ananya Kumar · Binhang Yuan · Bobby Yan · Deepak Narayanan · Christian Cosgrove · Dilara Soylu · Drew Hudson · Diana Acosta-Navas · Niladri Chatterji · Omar Khattab · Christopher Manning · Xuechen Li

Halle B #236
[ Project Page ]
Tue 7 May 7:30 a.m. PDT — 9:30 a.m. PDT

Abstract:

Chat is not available.