Search All 2021 Events
 

11 Results

<<   <   Page 1 of 1   >>   >
Oral
Wed 3:15 Rethinking Attention with Performers
Krzysztof Choromanski · Valerii Likhosherstov · David Dohan · Xingyou Song · Georgiana-Andreea Gane · Tamas Sarlos · Peter Hawkins · Jared Q Davis · Afroz Mohiuddin · Lukasz Kaiser · David Belanger · Lucy J Colwell · Adrian Weller
Poster
Thu 9:00 On Position Embeddings in BERT
Wang Benyou · Lifeng Shang · Christina Lioma · Xin Jiang · Hao Yang · Qun Liu · Jakob Simonsen
Poster
Thu 9:00 PMI-Masking: Principled masking of correlated spans
Yoav Levine · Barak Lenz · Opher Lieber · Omri Abend · Kevin Leyton-Brown · Moshe Tennenholtz · Yoav Shoham
Poster
Tue 9:00 Rethinking Attention with Performers
Krzysztof Choromanski · Valerii Likhosherstov · David Dohan · Xingyou Song · Georgiana-Andreea Gane · Tamas Sarlos · Peter Hawkins · Jared Q Davis · Afroz Mohiuddin · Lukasz Kaiser · David Belanger · Lucy J Colwell · Adrian Weller
Poster
Mon 9:00 Revisiting Few-sample BERT Fine-tuning
Tianyi Zhang · Felix Wu · Arzoo Katiyar · Kilian Weinberger · Yoav Artzi
Poster
Tue 1:00 GraphCodeBERT: Pre-training Code Representations with Data Flow
Daya Guo · Shuo Ren · Shuai Lu · Zhangyin Feng · Duyu Tang · Shujie LIU · Long Zhou · Nan Duan · Alexey Svyatkovskiy · Shengyu Fu · Michele Tufano · Shao Kun Deng · Colin Clement · Dawn Drain · Neel Sundaresan · Jian Yin · Daxin Jiang · Ming Zhou
Poster
Mon 17:00 Deberta: Decoding-Enhanced Bert With Disentangled Attention
Pengcheng He · Xiaodong Liu · Jianfeng Gao · Weizhu Chen
Poster
Mon 9:00 On the Stability of Fine-tuning BERT: Misconceptions, Explanations, and Strong Baselines
Marius Mosbach · Maksym Andriushchenko · Dietrich Klakow
Spotlight
Mon 13:30 PMI-Masking: Principled masking of correlated spans
Yoav Levine · Barak Lenz · Opher Lieber · Omri Abend · Kevin Leyton-Brown · Moshe Tennenholtz · Yoav Shoham
Poster
Tue 1:00 Probing BERT in Hyperbolic Spaces
Boli Chen · Yao Fu · Guangwei Xu · Pengjun Xie · Chuanqi Tan · Mosha Chen · Liping Jing
Poster
Mon 9:00 InfoBERT: Improving Robustness of Language Models from An Information Theoretic Perspective
Boxin Wang · Shuohang Wang · Yu Cheng · Zhe Gan · Ruoxi Jia · Bo Li · Jingjing Liu