Search All 2021 Events
 

Filter by Keyword:

Results

<<   <   Page 1 of 1   >>   >
Poster
Thu 9:00 Understanding and Improving Lexical Choice in Non-Autoregressive Translation
Liang Ding · Longyue Wang · Xuebo Liu · Derek Wong · Dacheng Tao · Zhaopeng Tu
Poster
Thu 17:00 FastSpeech 2: Fast and High-Quality End-to-End Text to Speech
Yi Ren · Chenxu Hu · Xu Tan · Tao Qin · Sheng Zhao · Zhou Zhao · Tie-Yan Liu
Poster
Wed 17:00 Deep Encoder, Shallow Decoder: Reevaluating Non-autoregressive Machine Translation
Jungo Kasai · Nikolaos Pappas · Hao Peng · James Cross · Noah Smith
Poster
Wed 1:00 Bidirectional Variational Inference for Non-Autoregressive Text-to-Speech
Yoonhyung Lee · Joongbo Shin · Kyomin Jung