Search All 2021 Events
 

12 Results

<<   <   Page 1 of 1   >>   >
Poster
Mon 17:00 PseudoSeg: Designing Pseudo Labels for Semantic Segmentation
Yuliang Zou · Zizhao Zhang · Han Zhang · Chun-Liang Li · Xiao Bian · Jia-Bin Huang · Tomas Pfister
Poster
Mon 9:00 Conditional Negative Sampling for Contrastive Learning of Visual Representations
Mike Wu · Milan Mosse · Chengxu Zhuang · Daniel Yamins · Noah Goodman
Poster
Tue 17:00 Universal Weakly Supervised Segmentation by Pixel-to-Segment Contrastive Learning
Tsung-Wei Ke · Jyh-Jing Hwang · Stella Yu
Poster
Mon 1:00 PSTNet: Point Spatio-Temporal Convolution on Point Cloud Sequences
Hehe Fan · Xin Yu · Yuhang Ding · Yi Yang · Mohan Kankanhalli
Poster
Wed 1:00 Differentiable Segmentation of Sequences
Erik Scharwächter · Jonathan Lennartz · Emmanuel Müller
Poster
Thu 17:00 Auto Seg-Loss: Searching Metric Surrogates for Semantic Segmentation
Hao Li · Chenxin Tao · Xizhou Zhu · Xiaogang Wang · Gao Huang · Jifeng Dai
Workshop
Fri 8:22 Prediction of Tuberculosis using U-Net and segmentation techniques
Dennis Núñez-Fernández
Poster
Wed 1:00 Learning Task Decomposition with Ordered Memory Policy Network
Yuchen Lu · Yikang Shen · Siyuan Zhou · Aaron Courville · Joshua B Tenenbaum · Chuang Gan
Poster
Tue 17:00 Topology-Aware Segmentation Using Discrete Morse Theory
Xiaoling Hu · Yusu Wang · Li Fuxin · Dimitris Samaras · Chao Chen
Workshop
Hidden Backdoor Attack against Semantic Segmentation Models
Yiming Li
Spotlight
Thu 21:08 Topology-Aware Segmentation Using Discrete Morse Theory
Xiaoling Hu · Yusu Wang · Li Fuxin · Dimitris Samaras · Chao Chen
Poster
Thu 9:00 Cut out the annotator, keep the cutout: better segmentation with weak supervision
Sarah Hooper · Michael Wornow · Ying Seah · Peter Kellman · Hui Xue · Frederic Sala · Curtis Langlotz · Christopher Re