Search All 2021 Events
 

8 Results

<<   <   Page 1 of 1   >>   >
Poster
Tue 17:00 Co-Mixup: Saliency Guided Joint Mixup with Supermodular Diversity
Jang-Hyun Kim · Wonho Choo · Hosan Jeong · Hyun Oh Song
Oral
Tue 21:03 Co-Mixup: Saliency Guided Joint Mixup with Supermodular Diversity
Jang-Hyun Kim · Wonho Choo · Hosan Jeong · Hyun Oh Song
Poster
Wed 9:00 How Does Mixup Help With Robustness and Generalization?
Linjun Zhang · Zhun Deng · Kenji Kawaguchi · Amirata Ghorbani · James Zou
Poster
Tue 9:00 Fair Mixup: Fairness via Interpolation
Ching-Yao Chuang · Youssef Mroueh
Poster
Tue 1:00 FedMix: Approximation of Mixup under Mean Augmented Federated Learning
Tehrim Yoon · Sumin Shin · Sung Ju Hwang · Eunho Yang
Spotlight
Tue 11:30 How Does Mixup Help With Robustness and Generalization?
Linjun Zhang · Zhun Deng · Kenji Kawaguchi · Amirata Ghorbani · James Zou
Poster
Thu 17:00 $i$-Mix: A Domain-Agnostic Strategy for Contrastive Representation Learning
Kibok Lee · Yian Zhu · Kihyuk Sohn · Chun-Liang Li · Jinwoo Shin · Honglak Lee
Poster
Thu 1:00 Adaptive and Generative Zero-Shot Learning
Yu-Ying Chou · Hsuan-Tien Lin · Tyng-Luh Liu