Search All 2022 Events
 

Results

<<   <   Page 1 of 2   >   >>
Poster
Tue 10:30 The MultiBERTs: BERT Reproductions for Robustness Analysis
Thibault Sellam · Steve Yadlowsky · Ian Tenney · Jason Wei · Naomi Saphra · Alexander D'Amour · Tal Linzen · Jasmijn Bastings · Iulia Turc · Jacob Eisenstein · Dipanjan Das · Ellie Pavlick
Spotlight
Mon 2:30 Perceiver IO: A General Architecture for Structured Inputs & Outputs
Andrew Jaegle · Sebastian Borgeaud · Jean-Baptiste Alayrac · Carl Doersch · Catalin Ionescu · Fengning Ding · Skanda Koppula · Daniel Zoran · Andrew Brock · Evan Shelhamer · Olivier Henaff · Matthew Botvinick · Andrew Zisserman · Oriol Vinyals · Joao Carreira
Spotlight
Tue 10:30 The MultiBERTs: BERT Reproductions for Robustness Analysis
Thibault Sellam · Steve Yadlowsky · Ian Tenney · Jason Wei · Naomi Saphra · Alexander D'Amour · Tal Linzen · Jasmijn Bastings · Iulia Turc · Jacob Eisenstein · Dipanjan Das · Ellie Pavlick
Poster
Mon 18:30 BiBERT: Accurate Fully Binarized BERT
Haotong Qin · Yifu Ding · Mingyuan Zhang · Qinghua YAN · Aishan Liu · Qingqing Dang · Ziwei Liu · Xianglong Liu
Poster
Wed 10:30 Image BERT Pre-training with Online Tokenizer
Jinghao Zhou · Chen Wei · Huiyu Wang · Wei Shen · Cihang Xie · Alan Yuille · Tao Kong
Poster
Tue 2:30 Revisiting Over-smoothing in BERT from the Perspective of Graph
Han Shi · JIAHUI GAO · Hang Xu · Xiaodan Liang · Zhenguo Li · Lingpeng Kong · Stephen Lee · James Kwok
Poster
Mon 2:30 Perceiver IO: A General Architecture for Structured Inputs & Outputs
Andrew Jaegle · Sebastian Borgeaud · Jean-Baptiste Alayrac · Carl Doersch · Catalin Ionescu · Fengning Ding · Skanda Koppula · Daniel Zoran · Andrew Brock · Evan Shelhamer · Olivier Henaff · Matthew Botvinick · Andrew Zisserman · Oriol Vinyals · Joao Carreira
Poster
Tue 18:30 PoNet: Pooling Network for Efficient Token Mixing in Long Sequences
Chao-Hong Tan · Qian Chen · Wen Wang · Qinglin Zhang · Siqi Zheng · Zhen-Hua Ling
Poster
Wed 2:30 Discovering Latent Concepts Learned in BERT
Fahim Dalvi · Abdul Khan · Firoj Alam · Nadir Durrani · Jia Xu · Hassan Sajjad
Poster
Wed 18:30 Exploring extreme parameter compression for pre-trained language models
Wang Benyou · Yuxin Ren · Lifeng Shang · Xin Jiang · Qun Liu
Spotlight
Thu 2:30 CoBERL: Contrastive BERT for Reinforcement Learning
Andrea Banino · Adria Puigdomenech Badia · Jacob C Walker · Tim Scholtes · Jovana Mitrovic · Charles Blundell
Spotlight
Tue 2:30 Revisiting Over-smoothing in BERT from the Perspective of Graph
Han Shi · JIAHUI GAO · Hang Xu · Xiaodan Liang · Zhenguo Li · Lingpeng Kong · Stephen Lee · James Kwok