Search All 2022 Events
 

29 Results

<<   <   Page 1 of 3   >   >>
Poster
Mon 10:30 When Vision Transformers Outperform ResNets without Pre-training or Strong Data Augmentations
Xiangning Chen · Cho-Jui Hsieh · Boqing Gong
Spotlight
Mon 10:30 When Vision Transformers Outperform ResNets without Pre-training or Strong Data Augmentations
Xiangning Chen · Cho-Jui Hsieh · Boqing Gong
Poster
Tue 2:30 Differentiable Prompt Makes Pre-trained Language Models Better Few-shot Learners
Ningyu Zhang · Luoqiu Li · Xiang Chen · Shumin Deng · Zhen Bi · Chuanqi Tan · Fei Huang · Huajun Chen
Poster
Mon 10:30 Exploring the Limits of Large Scale Pre-training
Samira Abnar · Mostafa Dehghani · Behnam Neyshabur · Hanie Sedghi
Poster
Tue 18:30 Should We Be Pre-training? An Argument for End-task Aware Training as an Alternative
Lucio Dery · Paul Michel · Ameet Talwalkar · Graham Neubig
Poster
Tue 18:30 TAPEX: Table Pre-training via Learning a Neural SQL Executor
Qian Liu · Bei Chen · Jiaqi Guo · Morteza Ziyadi · Zeqi Lin · Weizhu Chen · Jian-Guang Lou
Poster
Thu 18:30 HTLM: Hyper-Text Pre-Training and Prompting of Language Models
Armen Aghajanyan · Dmytro Okhonko · Mike Lewis · Mandar Joshi · Hu Xu · Gargi Ghosh · Luke Zettlemoyer
Workshop
Fri 8:50 Pre-training Molecular Graph Representation with 3D Geometry
Shengchao Liu · Hanchen Wang · Weiyang Liu · Joan Lasenby · Hongyu Guo · Jian Tang
Poster
Wed 18:30 Exploring extreme parameter compression for pre-trained language models
Wang Benyou · Yuxin Ren · Lifeng Shang · Xin Jiang · Qun Liu
Poster
Tue 10:30 An Explanation of In-context Learning as Implicit Bayesian Inference
Sang Michael Xie · Aditi Raghunathan · Percy Liang · Tengyu Ma
Poster
Wed 18:30 Pre-training Molecular Graph Representation with 3D Geometry
Shengchao Liu · Hanchen Wang · Weiyang Liu · Joan Lasenby · Hongyu Guo · Jian Tang
Poster
Tue 2:30 Rethinking Supervised Pre-Training for Better Downstream Transferring
Yutong Feng · Jianwen Jiang · Mingqian Tang · Rong Jin · Yue Gao