Search All 2023 Events
 

13 Results

<<   <   Page 1 of 2   >   >>
Poster
Memorization-Dilation: Modeling Neural Collapse Under Noise
Duc Anh Nguyen · Ron Levie · Julian Lienen · Eyke Hüllermeier · Gitta Kutyniok
Poster
Recitation-Augmented Language Models
Zhiqing Sun · Xuezhi Wang · Yi Tay · Yiming Yang · Denny Zhou
Poster
Tue 2:30 Leveraging Unlabeled Data to Track Memorization
Mahsa Forouzesh · Hanie Sedghi · Patrick Thiran
Poster
Tue 2:30 The Curious Case of Benign Memorization
Sotiris Anagnostidis · Gregor Bachmann · Lorenzo Noci · Thomas Hofmann
Poster
Out-of-Distribution Detection based on In-Distribution Data Patterns Memorization with Modern Hopfield Energy
Jinsong Zhang · Qiang Fu · Xu Chen · Lun Du · Zelin Li · Gang Wang · Xiaoguang Liu · Shi Han · Dongmei Zhang
Poster
Provable Memorization Capacity of Transformers
Junghwan Kim · Michelle Kim · Barzan Mozafari
Poster
Federated Nearest Neighbor Machine Translation
Yichao Du · Zhirui Zhang · Bingzhe Wu · lemao liu · Tong Xu · Enhong Chen
Poster
Mitigating Memorization of Noisy Labels via Regularization between Representations
Hao Cheng · Zhaowei Zhu · Xing Sun · Yang Liu
Poster
Mon 7:30 Memorization Capacity of Neural Networks with Conditional Computation
Erdem Koyuncu
Workshop
Fri 0:45 What Neural Networks Memorize and Why (Vitaly Feldman)