Search All 2021 Events
  Search abstracts

Filter by Keyword:

18 Results

<<   <   Page 1 of 2   >   >>
Spotlight
Thu 3:25 UPDeT: Universal Multi-agent RL via Policy Decoupling with Transformers
Siyi Hu · Fengda Zhu · Xiaojun Chang · Xiaodan Liang
Poster
Wed 17:00 On the Critical Role of Conventions in Adaptive Human-AI Collaboration
Andy Shih · Arjun Sawhney · Jovana Kondic · Stefano Ermon · Dorsa Sadigh
Spotlight
Thu 12:10 Correcting experience replay for multi-agent communication
Sanjeevan Ahilan · Peter Dayan
Poster
Wed 9:00 Human-Level Performance in No-Press Diplomacy via Equilibrium Search
Jonathan Gray · Adam Lerer · Anton Bakhtin · Noam Brown
Poster
Mon 1:00 QPLEX: Duplex Dueling Multi-Agent Q-Learning
Jianhao Wang · Zhizhou Ren · Terry Liu · Yang Yu · Chongjie Zhang
Workshop
Coordinated Attacks Against Federated Learning: A Multi-Agent Reinforcement Learning Approach
Wen Shen
Poster
Wed 1:00 Discovering Diverse Multi-Agent Strategic Behavior via Reward Randomization
Zhenggang Tang · Chao Yu · Boyuan Chen · Huazhe Xu · Xiaolong Wang · Fei Fang · Simon Du · Yu Wang · Yi Wu
Poster
Thu 1:00 Emergent Road Rules In Multi-Agent Driving Environments
Avik Pal · Jonah Philion · Yuan-Hong Liao · Sanja Fidler
Poster
Tue 17:00 DOP: Off-Policy Multi-Agent Decomposed Policy Gradients
Yihan Wang · Beining Han · Tonghan Wang · Heng Dong · Chongjie Zhang
Poster
Thu 9:00 Correcting experience replay for multi-agent communication
Sanjeevan Ahilan · Peter Dayan
Spotlight
Mon 13:50 Watch-And-Help: A Challenge for Social Perception and Human-AI Collaboration
Xavier Puig · Tianmin Shu · Shuang Li · Zilin Wang · Yuan-Hong Liao · Joshua B Tenenbaum · Sanja Fidler · Antonio Torralba
Poster
Wed 9:00 RODE: Learning Roles to Decompose Multi-Agent Tasks
Tonghan Wang · Tarun Gupta · Anuj Mahajan · Bei Peng · Shimon Whiteson · Chongjie Zhang