Search All 2022 Events
 

Results

<<   <   Page 1 of 6   >   >>
Oral
Tue 1:15 Non-Transferable Learning: A New Approach for Model Ownership Verification and Applicability Authorization
Lixu Wang · Shichao Xu · Ruiqi Xu · Xiao Wang · Qi Zhu
Poster
Wed 10:30 Non-Transferable Learning: A New Approach for Model Ownership Verification and Applicability Authorization
Lixu Wang · Shichao Xu · Ruiqi Xu · Xiao Wang · Qi Zhu
Poster
Mon 10:30 Learning Transferable Reward for Query Object Localization with Policy Adaptation
Tingfeng Li · Shaobo Han · Martin Min · Dimitris Metaxas
Poster
Thu 18:30 Enhancing Cross-lingual Transfer by Manifold Mixup
Huiyun Yang · Huadong Chen · Hao Zhou · Lei Li
Poster
Mon 10:30 Auto-Transfer: Learning to Route Transferable Representations
Keerthiram Murugesan · Vijay Sadashivaiah · Ronny Luss · Karthikeyan Shanmugam · Pin-Yu Chen · Amit Dhurandhar
Poster
Tue 2:30 Rethinking Supervised Pre-Training for Better Downstream Transferring
Yutong Feng · Jianwen Jiang · Mingqian Tang · Rong Jin · Yue Gao
Poster
Wed 10:30 Linking Emergent and Natural Languages via Corpus Transfer
Shunyu Yao · Mo Yu · Yang Zhang · Karthik Narasimhan · Joshua B Tenenbaum · Chuang Gan
Poster
Wed 18:30 Know Thyself: Transferable Visual Control Policies Through Robot-Awareness
Edward Hu · Kun Huang · Oleh Rybkin · Dinesh Jayaraman
Poster
Wed 10:30 Graph-Relational Domain Adaptation
Zihao Xu · Hao He · Guang-He Lee · Bernie Wang · Hao Wang
Poster
Mon 18:30 Rethinking Adversarial Transferability from a Data Distribution Perspective
Yao Zhu · Jiacheng Sun · Zhenguo Li
Spotlight
Mon 10:30 Exploring the Limits of Large Scale Pre-training
Samira Abnar · Mostafa Dehghani · Behnam Neyshabur · Hanie Sedghi
Poster
Tue 18:30 PoNet: Pooling Network for Efficient Token Mixing in Long Sequences
Chao-Hong Tan · Qian Chen · Wen Wang · Qinglin Zhang · Siqi Zheng · Zhen-Hua Ling