Search All 2023 Events
 

281 Results

<<   <   Page 1 of 24   >   >>
Poster
IS SYNTHETIC DATA FROM GENERATIVE MODELS READY FOR IMAGE RECOGNITION?
Ruifei He · Shuyang Sun · Xin Yu · Chuhui Xue · Wenqing Zhang · Philip Torr · Song Bai · XIAOJUAN QI
Poster
BEVDistill: Cross-Modal BEV Distillation for Multi-View 3D Object Detection
Zehui Chen · Zhenyu Li · Shiquan Zhang · Liangji Fang · Qinhong Jiang · Feng Zhao
Poster
UniKGQA: Unified Retrieval and Reasoning for Solving Multi-hop Question Answering Over Knowledge Graph
Jinhao Jiang · Kun Zhou · Xin Zhao · Ji-Rong Wen
Poster
Mon 7:30 Ask Me Anything: A simple strategy for prompting language models
Simran Arora · Avanika Narayan · Mayee Chen · Laurel Orr · Neel Guha · Kush Bhatia · Ines Chami · Christopher Re
Poster
Wed 2:30 Socratic Models: Composing Zero-Shot Multimodal Reasoning with Language
Andy Zeng · Maria Attarian · brian ichter · Krzysztof Choromanski · Adrian Wong · Stefan Welker · Federico Tombari · Aveek Purohit · Michael Ryoo · Vikas Sindhwani · Johnny Lee · Vincent Vanhoucke · Pete Florence
Poster
StableDR: Stabilized Doubly Robust Learning for Recommendation on Data Missing Not at Random
Haoxuan Li · Chunyuan Zheng · Peng Wu
Poster
Modeling Sequential Sentence Relation to Improve Cross-lingual Dense Retrieval
Shunyu Zhang · Yaobo Liang · MING GONG · Daxin Jiang · Nan Duan
Poster
Tue 2:30 Understanding Embodied Reference with Touch-Line Transformer
Yang Li · Xiaoxue Chen · Hao Zhao · Jiangtao Gong · Guyue Zhou · Federico Rossano · Yixin Zhu
Poster
Tue 2:30 Language models are multilingual chain-of-thought reasoners
Freda Shi · Mirac Suzgun · Markus Freitag · Xuezhi Wang · Suraj Srivats · Soroush Vosoughi · Hyung Won Chung · Yi Tay · Sebastian Ruder · Denny Zhou · Dipanjan Das · Jason Wei
Oral
Wed 6:00 Binding Language Models in Symbolic Languages
Zhoujun Cheng · Tianbao Xie · Peng Shi · Chengzu Li · Rahul Nadkarni · Yushi Hu · Caiming Xiong · Dragomir Radev · Mari Ostendorf · Luke Zettlemoyer · Noah Smith · Tao Yu
Poster
The Devil is in the Wrongly-classified Samples: Towards Unified Open-set Recognition
Jun CEN · Di Luan · Shiwei Zhang · Yixuan Pei · yingya zhang · Deli Zhao · Shaojie Shen · Qifeng Chen