Skip to yearly menu bar Skip to main content


(80 events)   Timezone:  
Show all
Toggle Poster Visibility
Poster
Tue Apr 26 06:30 PM -- 08:30 PM (PDT) @ Virtual
Recycling Model Updates in Federated Learning: Are Gradient Subspaces Low-Rank?
Sheikh Shams Azam · Seyyedali Hosseinalipour · Qiang Qiu · Christopher Brinton
[ Visit Poster at Spot E3 in Virtual World ] [ Slides [ OpenReview
Poster
Tue Apr 26 06:30 PM -- 08:30 PM (PDT)
Strength of Minibatch Noise in SGD
Liu Ziyin · Kangqiao Liu · Takashi Mori · Masahito Ueda
Poster
Tue Apr 26 06:30 PM -- 08:30 PM (PDT)
Open-World Semi-Supervised Learning
Kaidi Cao · Maria Brbic · Jure Leskovec
Poster
Tue Apr 26 06:30 PM -- 08:30 PM (PDT)
When Can We Learn General-Sum Markov Games with a Large Number of Players Sample-Efficiently?
Ziang Song · Song Mei · Yu Bai
Poster
Tue Apr 26 06:30 PM -- 08:30 PM (PDT) @ Virtual
Learning to Remember Patterns: Pattern Matching Memory Networks for Traffic Forecasting
Hyunwook Lee · Seungmin Jin · Hyeshin Chu · Hongkyu Lim · Sungahn Ko
Poster
Tue Apr 26 06:30 PM -- 08:30 PM (PDT)
Accelerated Policy Learning with Parallel Differentiable Simulation
Jie Xu · Viktor Makoviychuk · Yashraj Narang · Fabio Ramos · Wojciech Matusik · Animesh Garg · Miles Macklin
Poster
Tue Apr 26 06:30 PM -- 08:30 PM (PDT) @ Virtual
Causal Contextual Bandits with Targeted Interventions
Chandrasekar Subramanian · Balaraman Ravindran
Poster
Tue Apr 26 06:30 PM -- 08:30 PM (PDT)
Towards General Function Approximation in Zero-Sum Markov Games
Baihe Huang · Jason Lee · Zhaoran Wang · Zhuoran Yang
Poster
Tue Apr 26 06:30 PM -- 08:30 PM (PDT)
TAda! Temporally-Adaptive Convolutions for Video Understanding
Ziyuan Huang · Shiwei Zhang · Liang Pan · Zhiwu Qing · Mingqian Tang · Ziwei Liu · Marcelo Ang Jr
Poster
Tue Apr 26 06:30 PM -- 08:30 PM (PDT)
Equivariant Graph Mechanics Networks with Constraints
Wenbing Huang · Jiaqi Han · Yu Rong · Tingyang Xu · Fuchun Sun · Junzhou Huang
Poster
Tue Apr 26 06:30 PM -- 08:30 PM (PDT)
Skill-based Meta-Reinforcement Learning
Taewook Nam · Shao-Hua Sun · Karl Pertsch · Sung Ju Hwang · Joseph Lim
Poster
Tue Apr 26 06:30 PM -- 08:30 PM (PDT)
Bi-linear Value Networks for Multi-goal Reinforcement Learning
Ge Yang · Zhang-Wei Hong · Pulkit Agrawal
Poster
Tue Apr 26 06:30 PM -- 08:30 PM (PDT)
How Does SimSiam Avoid Collapse Without Negative Samples? A Unified Understanding with Self-supervised Contrastive Learning
Chaoning Zhang · Kang Zhang · Chenshuang Zhang · Trung X. Pham · Chang Yoo · In Kweon
Poster
Tue Apr 26 06:30 PM -- 08:30 PM (PDT)
Towards Understanding Generalization via Decomposing Excess Risk Dynamics
Jiaye Teng · Jianhao Ma · Yang Yuan
Poster
Tue Apr 26 06:30 PM -- 08:30 PM (PDT)
Discovering Invariant Rationales for Graph Neural Networks
Ying-Xin Wu · Xiang Wang · An Zhang · Xiangnan He · Tat-Seng Chua
Poster
Tue Apr 26 06:30 PM -- 08:30 PM (PDT)
Improving Federated Learning Face Recognition via Privacy-Agnostic Clusters
Qiang Meng · Feng Zhou · Hainan Ren · Tianshu Feng · Guochao Liu · Yuanqing Lin
Poster
Tue Apr 26 06:30 PM -- 08:30 PM (PDT)
Disentanglement Analysis with Partial Information Decomposition
Seiya Tokui · Issei Sato
Poster
Tue Apr 26 06:30 PM -- 08:30 PM (PDT)
Training Transition Policies via Distribution Matching for Complex Tasks
Ju-Seung Byun · Andrew Perrault
Poster
Tue Apr 26 06:30 PM -- 08:30 PM (PDT)
Is Homophily a Necessity for Graph Neural Networks?
Yao Ma · Xiaorui Liu · Neil Shah · Jiliang Tang
Poster
Tue Apr 26 06:30 PM -- 08:30 PM (PDT) @ Virtual
TAPEX: Table Pre-training via Learning a Neural SQL Executor
Qian Liu · Bei Chen · Jiaqi Guo · Morteza Ziyadi · Zeqi Lin · Weizhu Chen · Jian-Guang Lou
Poster
Tue Apr 26 06:30 PM -- 08:30 PM (PDT)
SimVLM: Simple Visual Language Model Pretraining with Weak Supervision
Zirui Wang · Jiahui Yu · Wei Yu · Zihang Dai · Yulia Tsvetkov · Yuan Cao
Poster
Tue Apr 26 06:30 PM -- 08:30 PM (PDT)
NASI: Label- and Data-agnostic Neural Architecture Search at Initialization
Yao Shu · shaofeng cai · Zhongxiang Dai · Beng Chin Ooi · Bryan Kian Hsiang Low
Poster
Tue Apr 26 06:30 PM -- 08:30 PM (PDT)
Should We Be Pre-training? An Argument for End-task Aware Training as an Alternative
Lucio Dery · Paul Michel · Ameet Talwalkar · Graham Neubig
Poster
Tue Apr 26 06:30 PM -- 08:30 PM (PDT)
PoNet: Pooling Network for Efficient Token Mixing in Long Sequences
Chao-Hong Tan · Qian Chen · Wen Wang · Qinglin Zhang · Siqi Zheng · Zhen-Hua Ling
Poster
Tue Apr 26 06:30 PM -- 08:30 PM (PDT)
Creating Training Sets via Weak Indirect Supervision
Jieyu Zhang · Bohan Wang · Xiangchen Song · Yujing Wang · Yaming Yang · Jing Bai · Alex Ratner
Poster
Tue Apr 26 06:30 PM -- 08:30 PM (PDT)
Latent Image Animator: Learning to Animate Images via Latent Space Navigation
Yaohui Wang · Di Yang · Francois Bremond · Antitza Dantcheva
Poster
Tue Apr 26 06:30 PM -- 08:30 PM (PDT)
Understanding Latent Correlation-Based Multiview Learning and Self-Supervision: An Identifiability Perspective
Qi Lyu · Xiao Fu · Weiran Wang · Songtao Lu
Poster
Tue Apr 26 06:30 PM -- 08:30 PM (PDT)
Robust Unlearnable Examples: Protecting Data Privacy Against Adversarial Learning
Shaopeng Fu · Fengxiang He · Yang Liu · Li Shen · Dacheng Tao
Poster
Tue Apr 26 06:30 PM -- 08:30 PM (PDT)
How Well Does Self-Supervised Pre-Training Perform with Streaming Data?
Dapeng Hu · Shipeng Yan · Qizhengqiu Lu · Lanqing HONG · Hailin Hu · Yifan Zhang · Zhenguo Li · Xinchao Wang · Jiashi Feng
Poster
Tue Apr 26 06:30 PM -- 08:30 PM (PDT) @ Virtual
Fine-Tuning can Distort Pretrained Features and Underperform Out-of-Distribution
Ananya Kumar · Aditi Raghunathan · Robbie Jones · Tengyu Ma · Percy Liang
Poster
Tue Apr 26 06:30 PM -- 08:30 PM (PDT)
Neural Deep Equilibrium Solvers
Shaojie Bai · Vladlen Koltun · Zico Kolter
Poster
Tue Apr 26 06:30 PM -- 08:30 PM (PDT)
Graph-Enhanced Exploration for Goal-oriented Reinforcement Learning
Jiarui Jin · Sijin Zhou · Weinan Zhang · Tong He · Yong Yu · Rasool Fakoor
Poster
Tue Apr 26 06:30 PM -- 08:30 PM (PDT)
Inductive Relation Prediction Using Analogy Subgraph Embeddings
Jiarui Jin · Yangkun Wang · Kounianhua Du · Weinan Zhang · Zheng Zhang · David Wipf · Yong Yu · Quan Gan
Poster
Tue Apr 26 06:30 PM -- 08:30 PM (PDT) @ Virtual
Learning Towards The Largest Margins
Xiong Zhou · Xianming Liu · Deming Zhai · Junjun Jiang · Xin Gao · Xiangyang Ji
Poster
Tue Apr 26 06:30 PM -- 08:30 PM (PDT)
Backdoor Defense via Decoupling the Training Process
Kunzhe Huang · Yiming Li · Baoyuan Wu · Zhan Qin · Kui Ren
Poster
Tue Apr 26 06:30 PM -- 08:30 PM (PDT)
The Rich Get Richer: Disparate Impact of Semi-Supervised Learning
Zhaowei Zhu · Tianyi Luo · Yang Liu
Poster
Tue Apr 26 06:30 PM -- 08:30 PM (PDT)
A Class of Short-term Recurrence Anderson Mixing Methods and Their Applications
Fuchao Wei · Chenglong Bao · Yang Liu
Poster
Tue Apr 26 06:30 PM -- 08:30 PM (PDT)
Neural Stochastic Dual Dynamic Programming
Hanjun Dai · Yuan Xue · Zia Syed · Dale Schuurmans · Bo Dai
Poster
Tue Apr 26 06:30 PM -- 08:30 PM (PDT)
Bandit Learning with Joint Effect of Incentivized Sampling, Delayed Sampling Feedback, and Self-Reinforcing User Preferences
Tianchen Zhou · Jia Liu · Chaosheng Dong · Yi Sun
Poster
Tue Apr 26 06:30 PM -- 08:30 PM (PDT)
On feature learning in neural networks with global convergence guarantees
Zhengdao Chen · Eric Vanden-Eijnden · Joan Bruna
Poster
Tue Apr 26 06:30 PM -- 08:30 PM (PDT)
Learning to Annotate Part Segmentation with Gradient Matching
Yu Yang · Xiaotian Cheng · Hakan Bilen · Xiangyang Ji
Poster
Tue Apr 26 06:30 PM -- 08:30 PM (PDT)
VOS: Learning What You Don't Know by Virtual Outlier Synthesis
Xuefeng Du · Zhaoning Wang · Mu Cai · Yixuan Li
Poster
Tue Apr 26 06:30 PM -- 08:30 PM (PDT)
An Autoregressive Flow Model for 3D Molecular Geometry Generation from Scratch
Youzhi Luo · Shuiwang Ji
Poster
Tue Apr 26 06:30 PM -- 08:30 PM (PDT)
Differentially Private Fine-tuning of Language Models
Da Yu · Saurabh Naik · Arturs Backurs · Sivakanth Gopi · Huseyin Inan · Gautam Kamath · Janardhan Kulkarni · Yin Tat Lee · Andre Manoel · Lukas Wutschitz · Sergey Yekhanin · Huishuai Zhang
Poster
Tue Apr 26 06:30 PM -- 08:30 PM (PDT)
CoordX: Accelerating Implicit Neural Representation with a Split MLP Architecture
Ruofan Liang · Hongyi Sun · Nandita Vijaykumar
Poster
Tue Apr 26 06:30 PM -- 08:30 PM (PDT)
Towards Deployment-Efficient Reinforcement Learning: Lower Bound and Optimality
Jiawei Huang · Jinglin Chen · Li Zhao · Tao Qin · Nan Jiang · Tie-Yan Liu
Poster
Tue Apr 26 06:30 PM -- 08:30 PM (PDT)
SDEdit: Guided Image Synthesis and Editing with Stochastic Differential Equations
Chenlin Meng · Yutong He · Yang Song · Jiaming Song · Jiajun Wu · Junyan Zhu · Stefano Ermon
Poster
Tue Apr 26 06:30 PM -- 08:30 PM (PDT)
GLASS: GNN with Labeling Tricks for Subgraph Representation Learning
Xiyuan Wang · Muhan Zhang
Poster
Tue Apr 26 06:30 PM -- 08:30 PM (PDT)
Maximum n-times Coverage for Vaccine Design
Ge Liu · Alexander Dimitrakakis · Brandon Carter · David Gifford
Poster
Tue Apr 26 06:30 PM -- 08:30 PM (PDT)
Does your graph need a confidence boost? Convergent boosted smoothing on graphs with tabular node features
Jiuhai Chen · Jonas Mueller · Vassilis N. Ioannidis · Soji Adeshina · Yangkun Wang · Tom Goldstein · David Wipf
Poster
Tue Apr 26 06:30 PM -- 08:30 PM (PDT)
A Theoretical Analysis on Feature Learning in Neural Networks: Emergence from Inputs and Advantage over Fixed Features
Zhenmei Shi · Junyi Wei · Yingyu Liang
Poster
Tue Apr 26 06:30 PM -- 08:30 PM (PDT)
Recursive Disentanglement Network
Yixuan Chen · Yubin Shi · Dongsheng Li · Yujiang Wang · Mingzhi Dong · Yingying Zhao · Robert Dick · Qin Lv · Fan Yang · Li Shang
Poster
Tue Apr 26 06:30 PM -- 08:30 PM (PDT)
Multi-objective Optimization by Learning Space Partition
Yiyang Zhao · Linnan Wang · Kevin Yang · Tianjun Zhang · Tian Guo · Yuandong Tian
Poster
Tue Apr 26 06:30 PM -- 08:30 PM (PDT)
Neural Structured Prediction for Inductive Node Classification
Meng Qu · Huiyu Cai · Jian Tang
Poster
Tue Apr 26 06:30 PM -- 08:30 PM (PDT)
Knowledge Removal in Sampling-based Bayesian Inference
Shaopeng Fu · Fengxiang He · Dacheng Tao
Poster
Tue Apr 26 06:30 PM -- 08:30 PM (PDT)
Finding Biological Plausibility for Adversarially Robust Features via Metameric Tasks
Anne Harrington · Arturo Deza
Poster
Tue Apr 26 06:30 PM -- 08:30 PM (PDT)
Adaptive Wavelet Transformer Network for 3D Shape Representation Learning
Hao Huang · Yi Fang
Poster
Tue Apr 26 06:30 PM -- 08:30 PM (PDT)
Invariant Causal Representation Learning for Out-of-Distribution Generalization
Chaochao Lu · Yuhuai Wu · José Miguel Hernández Lobato · Bernhard Schoelkopf
Poster
Tue Apr 26 06:30 PM -- 08:30 PM (PDT)
Why Propagate Alone? Parallel Use of Labels and Features on Graphs
Yangkun Wang · Jiarui Jin · Weinan Zhang · Yang Yongyi · Jiuhai Chen · Quan Gan · Yong Yu · Zheng Zhang · Zengfeng Huang · David Wipf
Poster
Tue Apr 26 06:30 PM -- 08:30 PM (PDT)
Learning to Complete Code with Sketches
Daya Guo · Alexey Svyatkovskiy · Jian Yin · Nan Duan · Marc Brockschmidt · Miltiadis Allamanis
Poster
Tue Apr 26 06:30 PM -- 08:30 PM (PDT)
Sparse Attention with Learning to Hash
Zhiqing Sun · Yiming Yang · Shinjae Yoo
Poster
Tue Apr 26 06:30 PM -- 08:30 PM (PDT)
SURF: Semi-supervised Reward Learning with Data Augmentation for Feedback-efficient Preference-based Reinforcement Learning
Jongjin Park · Younggyo Seo · Jinwoo Shin · Honglak Lee · Pieter Abbeel · Kimin Lee
Poster
Tue Apr 26 06:30 PM -- 08:30 PM (PDT)
Fixed Neural Network Steganography: Train the images, not the network
Varsha Kishore · Xiangyu Chen · Yan Wang · Boyi Li · Kilian Weinberger
Poster
Tue Apr 26 06:30 PM -- 08:30 PM (PDT) @ Virtual
X-model: Improving Data Efficiency in Deep Learning with A Minimax Model
Ximei Wang · Xinyang Chen · Jianmin Wang · Mingsheng Long
Poster
Tue Apr 26 06:30 PM -- 08:30 PM (PDT)
Dynamics-Aware Comparison of Learned Reward Functions
Blake W Wulfe · Logan Ellis · Jean Mercat · Rowan T McAllister · Adrien Gaidon
Poster
Tue Apr 26 06:30 PM -- 08:30 PM (PDT)
Back2Future: Leveraging Backfill Dynamics for Improving Real-time Predictions in Future
Harshavardhan Kamarthi · Alexander Rodríguez · B. Aditya Prakash
Poster
Tue Apr 26 06:30 PM -- 08:30 PM (PDT)
Optimal Representations for Covariate Shift
Yangjun Ruan · Yann Dubois · Chris Maddison
Poster
Tue Apr 26 06:30 PM -- 08:30 PM (PDT)
Transformer Embeddings of Irregularly Spaced Events and Their Participants
Hongyuan Mei · Chenghao Yang · Jason Eisner
Poster
Tue Apr 26 06:30 PM -- 08:30 PM (PDT) @ Virtual
Sampling with Mirrored Stein Operators
Jiaxin Shi · Chang Liu · Lester Mackey
Poster
Tue Apr 26 06:30 PM -- 08:30 PM (PDT) @ Virtual
Actor-Critic Policy Optimization in a Large-Scale Imperfect-Information Game
Haobo Fu · Weiming Liu · Shuang Wu · Yijia Wang · Tao Yang · Kai Li · Junliang Xing · Bin Li · Bo Ma · QIANG FU · Yang Wei
Poster
Tue Apr 26 06:30 PM -- 08:30 PM (PDT)
Learning Pruning-Friendly Networks via Frank-Wolfe: One-Shot, Any-Sparsity, And No Retraining
Miao Lu · Xiaolong Luo · Tianlong Chen · Wuyang Chen · Dong Liu · Zhangyang Wang
Poster
Tue Apr 26 06:30 PM -- 08:30 PM (PDT)
Pareto Policy Pool for Model-based Offline Reinforcement Learning
Yijun Yang · Jing Jiang · Tianyi Zhou · Jie Ma · Yuhui Shi
Poster
Tue Apr 26 06:30 PM -- 08:30 PM (PDT)
A Unified Wasserstein Distributional Robustness Framework for Adversarial Training
Anh Bui · Trung Le · Quan Tran · He Zhao · Dinh Phung
Poster
Tue Apr 26 06:30 PM -- 08:30 PM (PDT) @ Virtual
Representing Mixtures of Word Embeddings with Mixtures of Topic Embeddings
dongsheng wang · Dandan Guo · He Zhao · Huangjie Zheng · Korawat Tanwisuth · Bo Chen · Mingyuan Zhou
Poster
Tue Apr 26 06:30 PM -- 08:30 PM (PDT)
Conditional Contrastive Learning with Kernel
Yao-Hung Hubert Tsai · Tianqin Li · Martin Ma · Han Zhao · Kun Zhang · Louis-Philippe Morency · Ruslan Salakhutdinov
Poster
Tue Apr 26 06:30 PM -- 08:30 PM (PDT)
Procedural generalization by planning with self-supervised world models
Ankesh Anand · Jacob C Walker · Yazhe Li · Eszter Vertes · Julian Schrittwieser · Sherjil Ozair · Theophane Weber · Jessica Hamrick
Poster
Tue Apr 26 06:30 PM -- 08:30 PM (PDT) @ Virtual
Towards Understanding the Data Dependency of Mixup-style Training
Muthu Chidambaram · Xiang Wang · Yuzheng Hu · Chenwei Wu · Rong Ge
Poster
Tue Apr 26 06:30 PM -- 08:30 PM (PDT) @ Virtual
Multi-Mode Deep Matrix and Tensor Factorization
Jicong Fan
Poster
Tue Apr 26 06:30 PM -- 08:30 PM (PDT)
Learning Features with Parameter-Free Layers
Dongyoon Han · YoungJoon Yoo · Beomyoung Kim · Byeongho Heo
Poster
Tue Apr 26 06:30 PM -- 08:30 PM (PDT)
DKM: Differentiable k-Means Clustering Layer for Neural Network Compression
Minsik Cho · Keivan Alizadeh-Vahid · Saurabh Adya · Mohammad Rastegari