Skip to yearly menu bar Skip to main content


(138 events)   Timezone:  
Show all
Toggle Poster Visibility
In-Person Poster presentation / poster accept
Mon May 01 02:30 AM -- 04:30 AM (PDT) @ MH1-2-3-4 #86
A Neural Mean Embedding Approach for Back-door and Front-door Adjustment
Liyuan Xu · Arthur Gretton
[ Poster [ OpenReview
In-Person Poster presentation / poster accept
Mon May 01 02:30 AM -- 04:30 AM (PDT) @ MH1-2-3-4 #137
GOGGLE: Generative Modelling for Tabular Data by Learning Relational Structure
Tennison Liu · Zhaozhi Qian · Jeroen Berrevoets · Mihaela van der Schaar
[ Poster [ OpenReview
In-Person Poster presentation / poster accept
Mon May 01 02:30 AM -- 04:30 AM (PDT) @ MH1-2-3-4 #60
Understanding Edge-of-Stability Training Dynamics with a Minimalist Example
Xingyu Zhu · Zixuan Wang · Xiang Wang · Mo Zhou · Rong Ge
[ Poster [ OpenReview
In-Person Poster presentation / poster accept
Mon May 01 02:30 AM -- 04:30 AM (PDT) @ MH1-2-3-4 #75
Pushing the Accuracy-Group Robustness Frontier with Introspective Self-play
Jeremiah Zhe Liu · Krishnamurthy Dvijotham · Jihyeon Lee · Quan Yuan · Balaji Lakshminarayanan · Deepak Ramachandran
[ Poster [ OpenReview
In-Person Poster presentation / poster accept
Mon May 01 02:30 AM -- 04:30 AM (PDT) @ MH1-2-3-4 #98
How to prepare your task head for finetuning
YI REN · Shangmin Guo · Wonho Bae · Danica Sutherland
[ Slides [ Poster [ OpenReview
Virtual presentation / poster accept
Mon May 01 02:30 AM -- 04:30 AM (PDT) @ MH1-2-3-4 #92
Understanding DDPM Latent Codes Through Optimal Transport
Valentin Khrulkov · Gleb Ryzhakov · Andrei Chertkov · Ivan Oseledets
[ OpenReview
In-Person Poster presentation / poster accept
Mon May 01 02:30 AM -- 04:30 AM (PDT) @ MH1-2-3-4 #41
MaskViT: Masked Visual Pre-Training for Video Prediction
Agrim Gupta · Stephen Tian · Yunzhi Zhang · Jiajun Wu · Roberto Martín-Martín · Li Fei-Fei
[ OpenReview
Virtual presentation / poster accept
Mon May 01 02:30 AM -- 04:30 AM (PDT) @ MH1-2-3-4 #52
DiffuSeq: Sequence to Sequence Text Generation with Diffusion Models
Shansan Gong · Mukai Li · Jiangtao Feng · Zhiyong Wu · Lingpeng Kong
[ Poster [ OpenReview
In-Person Poster presentation / poster accept
Mon May 01 02:30 AM -- 04:30 AM (PDT) @ MH1-2-3-4 #38
GLM-130B: An Open Bilingual Pre-trained Model
Aohan Zeng · Xiao Liu · Zhengxiao Du · Zihan Wang · Hanyu Lai · Ming Ding · Zhuoyi Yang · Yifan Xu · Wendi Zheng · Xiao Xia · Weng Lam Tam · Zixuan Ma · Yufei Xue · Jidong Zhai · Wenguang Chen · Zhiyuan Liu · Peng Zhang · Yuxiao Dong · Jie Tang
[ OpenReview
In-Person Poster presentation / poster accept
Mon May 01 02:30 AM -- 04:30 AM (PDT) @ MH1-2-3-4 #57
An efficient encoder-decoder architecture with top-down attention for speech separation
Kai Li · Runxuan Yang · Xiaolin Hu
[ Poster [ OpenReview
In-Person Poster presentation / poster accept
Mon May 01 02:30 AM -- 04:30 AM (PDT) @ MH1-2-3-4 #37
Characterizing intrinsic compositionality in transformers with Tree Projections
Shikhar Murty · Pratyusha Sharma · Jacob Andreas · Christopher Manning
[ OpenReview
In-Person Poster presentation / poster accept
Mon May 01 02:30 AM -- 04:30 AM (PDT) @ MH1-2-3-4 #56
Pushing the Limits of Fewshot Anomaly Detection in Industry Vision: Graphcore
Guoyang Xie · Jinbao Wang · Jiaqi Liu · Yaochu Jin · Feng Zheng
[ Poster [ OpenReview
In-Person Poster presentation / poster accept
Mon May 01 02:30 AM -- 04:30 AM (PDT) @ MH1-2-3-4 #36
CogVideo: Large-scale Pretraining for Text-to-Video Generation via Transformers
Wenyi Hong · Ming Ding · Wendi Zheng · Xinghan Liu · Jie Tang
[ Poster [ OpenReview
In-Person Poster presentation / poster accept
Mon May 01 02:30 AM -- 04:30 AM (PDT) @ MH1-2-3-4 #55
3D Segmenter: 3D Transformer based Semantic Segmentation via 2D Panoramic Distillation
ZHENNAN WU · YANG LI · Yifei Huang · Lin Gu · Tatsuya Harada · Hiroyuki Sato
[ Poster [ OpenReview
In-Person Poster presentation / poster accept
Mon May 01 02:30 AM -- 04:30 AM (PDT) @ MH1-2-3-4 #35
Light Sampling Field and BRDF Representation for Physically-based Neural Rendering
Jing Yang · Hanyuan Xiao · Wenbin Teng · Yunxuan Cai · Yajie Zhao
[ Poster [ OpenReview
In-Person Poster presentation / poster accept
Mon May 01 02:30 AM -- 04:30 AM (PDT) @ MH1-2-3-4 #54
Generating Sequences by Learning to Self-Correct
Sean Welleck · Ximing Lu · Peter West · Faeze Brahman · Tianxiao Shen · Daniel Khashabi · Yejin Choi
[ OpenReview
In-Person Poster presentation / poster accept
Mon May 01 02:30 AM -- 04:30 AM (PDT) @ MH1-2-3-4 #34
Rethinking skip connection model as a learnable Markov chain
Chen Dengsheng · Jie Hu · Wenwen Qiang · Xiaoming Wei · Enhua Wu
[ Poster [ OpenReview
In-Person Poster presentation / poster accept
Mon May 01 02:30 AM -- 04:30 AM (PDT) @ MH1-2-3-4 #53
Modeling Multimodal Aleatoric Uncertainty in Segmentation with Mixture of Stochastic Experts
Zhitong Gao · Yucong Chen · Chuyu Zhang · Xuming He
[ Poster [ OpenReview
In-Person Poster presentation / poster accept
Mon May 01 02:30 AM -- 04:30 AM (PDT) @ MH1-2-3-4 #33
Masked Vision and Language Modeling for Multi-modal Representation Learning
Gukyeong Kwon · Zhaowei Cai · Avinash Ravichandran · Erhan Bas · Rahul Bhotika · Stefano Soatto
[ OpenReview
In-Person Poster presentation / poster accept
Mon May 01 02:30 AM -- 04:30 AM (PDT) @ MH1-2-3-4 #32
Explaining Temporal Graph Models through an Explorer-Navigator Framework
Wenwen Xia · Mincai Lai · Caihua Shan · Yao Zhang · Xinnan Dai · Xiang Li · Dongsheng Li
[ Poster [ OpenReview
In-Person Poster presentation / poster accept
Mon May 01 02:30 AM -- 04:30 AM (PDT) @ MH1-2-3-4 #51
Trainability Preserving Neural Pruning
Huan Wang · Yun Fu
[ OpenReview
In-Person Poster presentation / top 25% paper
Mon May 01 02:30 AM -- 04:30 AM (PDT) @ MH1-2-3-4 #31
Sparsity May Cry: Let Us Fail (Current) Sparse Neural Networks Together!
Shiwei Liu · Tianlong Chen · Zhenyu Zhang · Xuxi Chen · Tianjin Huang · AJAY JAISWAL · Zhangyang Wang
[ Poster [ OpenReview
In-Person Poster presentation / top 25% paper
Mon May 01 02:30 AM -- 04:30 AM (PDT) @ MH1-2-3-4 #50
Neural Networks and the Chomsky Hierarchy
Gregoire Deletang · Anian Ruoss · Jordi Grau-Moya · Tim Genewein · Li Kevin Wenliang · Elliot Catt · Chris Cundy · Marcus Hutter · Shane Legg · Joel Veness · Pedro Ortega
[ OpenReview
In-Person Poster presentation / poster accept
Mon May 01 02:30 AM -- 04:30 AM (PDT) @ MH1-2-3-4 #30
Mega: Moving Average Equipped Gated Attention
Xuezhe Ma · Chunting Zhou · Xiang Kong · Junxian He · Liangke Gui · Graham Neubig · Jonathan May · Luke Zettlemoyer
[ OpenReview
In-Person Poster presentation / top 25% paper
Mon May 01 02:30 AM -- 04:30 AM (PDT) @ MH1-2-3-4 #49
Fisher-Legendre (FishLeg) optimization of deep neural networks
Jezabel R. Garcia · Federica Freddi · Stathi Fotiadis · Maolin Li · Sattar Vakili · Alberto Bernacchia · Guillaume Hennequin
[ Slides [ Poster [ OpenReview
In-Person Poster presentation / top 25% paper
Mon May 01 02:30 AM -- 04:30 AM (PDT) @ MH1-2-3-4 #29
Meta-prediction Model for Distillation-Aware NAS on Unseen Datasets
Hayeon Lee · Sohyun An · Minseon Kim · Sung Ju Hwang
[ Poster [ OpenReview
In-Person Poster presentation / poster accept
Mon May 01 02:30 AM -- 04:30 AM (PDT) @ MH1-2-3-4 #48
Can discrete information extraction prompts generalize across language models?
Nathanaël Carraz Rakotonirina · Roberto Dessi · Fabio Petroni · Sebastian Riedel · Marco Baroni
[ Poster [ OpenReview
In-Person Poster presentation / top 5% paper
Mon May 01 02:30 AM -- 04:30 AM (PDT) @ MH1-2-3-4 #28
Token Merging: Your ViT But Faster
Daniel Bolya · Cheng-Yang Fu · Xiaoliang Dai · Peizhao Zhang · Christoph Feichtenhofer · Judy Hoffman
[ OpenReview
In-Person Poster presentation / poster accept
Mon May 01 02:30 AM -- 04:30 AM (PDT) @ MH1-2-3-4 #47
How Informative is the Approximation Error from Tensor Decomposition for Neural Network Compression?
Jetze Schuurmans · kim batselier · Julian Kooij
[ OpenReview
In-Person Poster presentation / poster accept
Mon May 01 02:30 AM -- 04:30 AM (PDT) @ MH1-2-3-4 #27
Broken Neural Scaling Laws
Ethan Caballero · Kshitij Gupta · Irina Rish · David Krueger
[ Slides [ Poster [ OpenReview
In-Person Poster presentation / poster accept
Mon May 01 02:30 AM -- 04:30 AM (PDT) @ MH1-2-3-4 #46
Softened Symbol Grounding for Neuro-symbolic Systems
Zenan Li · Yuan Yao · Taolue Chen · Jingwei Xu · Chun Cao · Xiaoxing Ma · Jian Lu
[ Poster [ OpenReview
In-Person Poster presentation / poster accept
Mon May 01 02:30 AM -- 04:30 AM (PDT) @ MH1-2-3-4 #45
Continuous-time identification of dynamic state-space models by deep subspace encoding
Gerben Izaak Beintema · Maarten Schoukens · Roland Toth
[ Poster [ OpenReview
In-Person Poster presentation / top 25% paper
Mon May 01 02:30 AM -- 04:30 AM (PDT) @ MH1-2-3-4 #25
TabPFN: A Transformer That Solves Small Tabular Classification Problems in a Second
Noah Hollmann · Samuel Müller · Katharina Eggensperger · Frank Hutter
[ Poster [ OpenReview
In-Person Poster presentation / poster accept
Mon May 01 02:30 AM -- 04:30 AM (PDT) @ MH1-2-3-4 #44
A VAE for Transformers with Nonparametric Variational Information Bottleneck
James Henderson · Fabio Fehr
[ Poster [ OpenReview
In-Person Poster presentation / poster accept
Mon May 01 02:30 AM -- 04:30 AM (PDT) @ MH1-2-3-4 #24
Cross-Layer Retrospective Retrieving via Layer Attention
Yanwen Fang · Yuxi Cai · Jintai Chen · Jingyu Zhao · Guangjian Tian · Guodong Li
[ Poster [ OpenReview
In-Person Poster presentation / poster accept
Mon May 01 02:30 AM -- 04:30 AM (PDT) @ MH1-2-3-4 #43
Avoiding spurious correlations via logit correction
Sheng Liu · Xu Zhang · Nitesh Sekhar · Yue Wu · Prateek Singhal · Carlos Fernandez-Granda
[ OpenReview
In-Person Poster presentation / poster accept
Mon May 01 02:30 AM -- 04:30 AM (PDT) @ MH1-2-3-4 #23
Mitigating Dataset Bias by Using Per-Sample Gradient
Sumyeong Ahn · SeongYoon Kim · Se-Young Yun
[ OpenReview
In-Person Poster presentation / poster accept
Mon May 01 02:30 AM -- 04:30 AM (PDT) @ MH1-2-3-4 #42
Test-Time Adaptation via Self-Training with Nearest Neighbor Information
Minguk Jang · Sae-Young Chung · Hye Won Chung
[ Poster [ OpenReview
In-Person Poster presentation / poster accept
Mon May 01 02:30 AM -- 04:30 AM (PDT) @ MH1-2-3-4 #22
LPT: Long-tailed Prompt Tuning for Image Classification
Bowen Dong · Pan Zhou · shuicheng YAN · Wangmeng Zuo
[ OpenReview
In-Person Poster presentation / top 25% paper
Mon May 01 02:30 AM -- 04:30 AM (PDT) @ MH1-2-3-4 #21
Modeling the Data-Generating Process is Necessary for Out-of-Distribution Generalization
Jivat Neet Kaur · Emre Kiciman · Amit Sharma
[ Poster [ OpenReview
In-Person Poster presentation / top 25% paper
Mon May 01 02:30 AM -- 04:30 AM (PDT) @ MH1-2-3-4 #40
Divide to Adapt: Mitigating Confirmation Bias for Domain Adaptation of Black-Box Predictors
JIANFEI YANG · Xiangyu Peng · Kai Wang · Zheng Zhu · Jiashi Feng · Lihua Xie · Yang You
[ OpenReview
In-Person Poster presentation / top 25% paper
Mon May 01 02:30 AM -- 04:30 AM (PDT) @ MH1-2-3-4 #20
Continual Unsupervised Disentangling of Self-Organizing Representations
Zhiyuan Li · Xiajun Jiang · Ryan Missel · Prashnna Gyawali · Nilesh Kumar · Linwei Wang
[ Poster [ OpenReview
In-Person Poster presentation / poster accept
Mon May 01 02:30 AM -- 04:30 AM (PDT) @ MH1-2-3-4 #39
Editing models with task arithmetic
Gabriel Ilharco · Marco Tulio Ribeiro · Mitchell Wortsman · Ludwig Schmidt · Hannaneh Hajishirzi · Ali Farhadi
[ OpenReview
In-Person Poster presentation / top 25% paper
Mon May 01 02:30 AM -- 04:30 AM (PDT) @ MH1-2-3-4 #58
Learning Group Importance using the Differentiable Hypergeometric Distribution
Thomas Sutter · Laura Manduchi · Alain Ryser · Julia E Vogt
[ Slides [ Poster [ OpenReview
In-Person Poster presentation / poster accept
Mon May 01 02:30 AM -- 04:30 AM (PDT) @ MH1-2-3-4 #77
TaskPrompter: Spatial-Channel Multi-Task Prompting for Dense Scene Understanding
Hanrong Ye · Dan Xu
[ Poster [ OpenReview
In-Person Poster presentation / poster accept
Mon May 01 02:30 AM -- 04:30 AM (PDT) @ MH1-2-3-4 #59
Towards Better Selective Classification
Leo Feng · Mohamed Osama Ahmed · Hossein Hajimirsadeghi · Amir Abdi
[ OpenReview
In-Person Poster presentation / poster accept
Mon May 01 02:30 AM -- 04:30 AM (PDT) @ MH1-2-3-4 #78
Structure by Architecture: Structured Representations without Regularization
Felix Leeb · Giulia Lanzillotta · Yashas Annadani · michel besserve · Stefan Bauer · Bernhard Schoelkopf
[ OpenReview
In-Person Poster presentation / top 5% paper
Mon May 01 02:30 AM -- 04:30 AM (PDT) @ MH1-2-3-4 #79
Learning on Large-scale Text-attributed Graphs via Variational Inference
Jianan Zhao · Meng Qu · Chaozhuo Li · Hao Yan · Qian Liu · Rui Li · Xing Xie · Jian Tang
[ OpenReview
In-Person Poster presentation / poster accept
Mon May 01 02:30 AM -- 04:30 AM (PDT) @ MH1-2-3-4 #61
Deep Declarative Dynamic Time Warping for End-to-End Learning of Alignment Paths
Ming Xu · Sourav Garg · Michael Milford · Stephen Gould
[ Poster [ OpenReview
In-Person Poster presentation / poster accept
Mon May 01 02:30 AM -- 04:30 AM (PDT) @ MH1-2-3-4 #72
Interpretable Debiasing of Vectorized Language Representations with Iterative Orthogonalization
Prince Aboagye · Yan Zheng · Jack Shunn · Chin-Chia Michael Yeh · Junpeng Wang · Zhongfang Zhuang · Huiyuan Chen · Liang Wang · Wei Zhang · Jeff Phillips
[ Slides [ Poster [ OpenReview
In-Person Poster presentation / top 25% paper
Mon May 01 02:30 AM -- 04:30 AM (PDT) @ MH1-2-3-4 #80
NeRN: Learning Neural Representations for Neural Networks
Maor Ashkenazi · Zohar Rimon · Ron Vainshtein · Shir Levi · Elad Richardson · Pinchas Mintz · Eran Treister
[ Poster [ OpenReview
In-Person Poster presentation / poster accept
Mon May 01 02:30 AM -- 04:30 AM (PDT) @ MH1-2-3-4 #62
Learning to Induce Causal Structure
Nan Rosemary Ke · Silvia Chiappa · Jane Wang · Jorg Bornschein · Anirudh Goyal · Melanie Rey · Theophane Weber · Matthew Botvinick · Michael Mozer · Danilo Jimenez Rezende
[ OpenReview
In-Person Poster presentation / poster accept
Mon May 01 02:30 AM -- 04:30 AM (PDT) @ MH1-2-3-4 #81
On the Soft-Subnetwork for Few-Shot Class Incremental Learning
Haeyong Kang · Jaehong Yoon · Sultan Madjid · Sung Ju Hwang · Chang Yoo
[ OpenReview
In-Person Poster presentation / poster accept
Mon May 01 02:30 AM -- 04:30 AM (PDT) @ MH1-2-3-4 #63
Learning to reason over visual objects
Shanka Subhra Mondal · Taylor Webb · Jonathan Cohen
[ Poster [ OpenReview
In-Person Poster presentation / poster accept
Mon May 01 02:30 AM -- 04:30 AM (PDT) @ MH1-2-3-4 #82
QAID: Question Answering Inspired Few-shot Intent Detection
Asaf Yehudai · Matan Vetzler · Yosi Mass · Koren Lazar · Doron Cohen · Boaz Carmeli
[ OpenReview
In-Person Poster presentation / poster accept
Mon May 01 02:30 AM -- 04:30 AM (PDT) @ MH1-2-3-4 #64
Contrastive Meta-Learning for Partially Observable Few-Shot Learning
Adam Jelley · Amos Storkey · Antreas Antoniou · Sam Devlin
[ Slides [ Poster [ OpenReview
In-Person Poster presentation / poster accept
Mon May 01 02:30 AM -- 04:30 AM (PDT) @ MH1-2-3-4 #83
Learning topology-preserving data representations
Ilya Trofimov · Daniil Cherniavskii · Eduard Tulchinskii · Nikita Balabin · Evgeny Burnaev · Serguei Barannikov
[ OpenReview
In-Person Poster presentation / poster accept
Mon May 01 02:30 AM -- 04:30 AM (PDT) @ MH1-2-3-4 #65
DAG Matters! GFlowNets Enhanced Explainer for Graph Neural Networks
Wenqian Li · Yinchuan Li · Zhigang Li · Jianye HAO · Yan Pang
[ Slides [ OpenReview
In-Person Poster presentation / poster accept
Mon May 01 02:30 AM -- 04:30 AM (PDT) @ MH1-2-3-4 #84
Distributed Extra-gradient with Optimal Complexity and Communication Guarantees
Ali Ramezani-Kebrya · Kimon Antonakopoulos · Igor Krawczuk · Justin Deschenaux · Volkan Cevher
[ Poster [ OpenReview
In-Person Poster presentation / poster accept
Mon May 01 02:30 AM -- 04:30 AM (PDT) @ MH1-2-3-4 #66
Unsupervised Manifold Alignment with Joint Multidimensional Scaling
Dexiong Chen · Bowen Fan · Carlos Oliver · Karsten Borgwardt
[ Poster [ OpenReview
In-Person Poster presentation / poster accept
Mon May 01 02:30 AM -- 04:30 AM (PDT) @ MH1-2-3-4 #85
Deconstructing Distributions: A Pointwise Framework of Learning
Gal Kaplun · Nikhil Ghosh · Saurabh Garg · Boaz Barak · Preetum Nakkiran
[ OpenReview
In-Person Poster presentation / poster accept
Mon May 01 02:30 AM -- 04:30 AM (PDT) @ MH1-2-3-4 #67
Neural Agents Struggle to Take Turns in Bidirectional Emergent Communication
Valentin Taillandier · Dieuwke Hupkes · Benoît Sagot · Emmanuel Dupoux · Paul Michel
[ Poster [ OpenReview
In-Person Poster presentation / poster accept
Mon May 01 02:30 AM -- 04:30 AM (PDT) @ MH1-2-3-4 #68
PandA: Unsupervised Learning of Parts and Appearances in the Feature Maps of GANs
James Oldfield · Christos Tzelepis · Yannis Panagakis · Mihalis Nicolaou · Ioannis Patras
[ Poster [ OpenReview
In-Person Poster presentation / poster accept
Mon May 01 02:30 AM -- 04:30 AM (PDT) @ MH1-2-3-4 #87
Diffusion-based Image Translation using disentangled style and content representation
Gihyun Kwon · Jong Ye
[ Poster [ OpenReview
In-Person Poster presentation / poster accept
Mon May 01 02:30 AM -- 04:30 AM (PDT) @ MH1-2-3-4 #69
Finding the Global Semantic Representation in GAN through Fréchet Mean
Jaewoong Choi · Geonho Hwang · Hyunsoo Cho · Myungjoo Kang
[ Slides [ Poster [ OpenReview
In-Person Poster presentation / top 25% paper
Mon May 01 02:30 AM -- 04:30 AM (PDT) @ MH1-2-3-4 #116
Domain Generalization via Heckman-type Selection Models
Hyungu Kahng · Hyungrok Do · Judy Zhong
[ Poster [ OpenReview
In-Person Poster presentation / poster accept
Mon May 01 02:30 AM -- 04:30 AM (PDT) @ MH1-2-3-4 #88
Interaction-Based Disentanglement of Entities for Object-Centric World Models
Akihiro Nakano · Masahiro Suzuki · Yutaka Matsuo
[ Poster [ OpenReview
In-Person Poster presentation / poster accept
Mon May 01 02:30 AM -- 04:30 AM (PDT) @ MH1-2-3-4 #70
Matching receptor to odorant with protein language and graph neural networks
Matej Hladiš · Maxence Lalis · Sébastien Fiorucci · Jérémie Topin
[ Poster [ OpenReview
In-Person Poster presentation / top 25% paper
Mon May 01 02:30 AM -- 04:30 AM (PDT) @ MH1-2-3-4 #89
Equiformer: Equivariant Graph Attention Transformer for 3D Atomistic Graphs
Yi-Lun Liao · Tess Smidt
[ Poster [ OpenReview
In-Person Poster presentation / top 5% paper
Mon May 01 02:30 AM -- 04:30 AM (PDT) @ MH1-2-3-4 #71
Compressing multidimensional weather and climate data into neural networks
Langwen Huang · Torsten Hoefler
[ Poster [ OpenReview
In-Person Poster presentation / top 5% paper
Mon May 01 02:30 AM -- 04:30 AM (PDT) @ MH1-2-3-4 #90
Conditional Antibody Design as 3D Equivariant Graph Translation
Xiangzhe Kong · Wenbing Huang · Yang Liu
[ Poster [ OpenReview
In-Person Poster presentation / top 25% paper
Mon May 01 02:30 AM -- 04:30 AM (PDT) @ MH1-2-3-4 #91
Phase2vec: dynamical systems embedding with a physics-informed convolutional network
Matt Ricci · Noa Moriel · Zoe Piran · Mor Nitzan
[ OpenReview
In-Person Poster presentation / poster accept
Mon May 01 02:30 AM -- 04:30 AM (PDT) @ MH1-2-3-4 #73
Protein Sequence and Structure Co-Design with Equivariant Translation
Chence Shi · Chuanrui Wang · Jiarui Lu · Bozitao Zhong · Jian Tang
[ Poster [ OpenReview
In-Person Poster presentation / top 25% paper
Mon May 01 02:30 AM -- 04:30 AM (PDT) @ MH1-2-3-4 #74
CROM: Continuous Reduced-Order Modeling of PDEs Using Implicit Neural Representations
Peter Yichen Chen · Jinxu Xiang · Dong Heon Cho · Yue Chang · G Pershing · Henrique Maia · Maurizio Chiaramonte · Kevin Carlberg · Eitan Grinspun
[ Poster [ OpenReview
In-Person Poster presentation / poster accept
Mon May 01 02:30 AM -- 04:30 AM (PDT) @ MH1-2-3-4 #93
Interpretable Geometric Deep Learning via Learnable Randomness Injection
Siqi Miao · Yunan Luo · Mia Liu · Pan Li
[ OpenReview
In-Person Poster presentation / poster accept
Mon May 01 02:30 AM -- 04:30 AM (PDT) @ MH1-2-3-4 #94
Learning Cut Selection for Mixed-Integer Linear Programming via Hierarchical Sequence Model
Zhihai Wang · Xijun Li · Jie Wang · Yufei Kuang · Mingxuan Yuan · Jia Zeng · Yongdong Zhang · Feng Wu
[ Poster [ OpenReview
In-Person Poster presentation / top 25% paper
Mon May 01 02:30 AM -- 04:30 AM (PDT) @ MH1-2-3-4 #76
D4FT: A Deep Learning Approach to Kohn-Sham Density Functional Theory
Tianbo Li · Min Lin · Zheyuan Hu · Kunhao Zheng · Giovanni Vignale · Kenji Kawaguchi · A. Castro Neto · Kostya Novoselov · shuicheng YAN
[ OpenReview
In-Person Poster presentation / poster accept
Mon May 01 02:30 AM -- 04:30 AM (PDT) @ MH1-2-3-4 #95
Understanding Neural Coding on Latent Manifolds by Sharing Features and Dividing Ensembles
Martin Bjerke · Lukas Schott · Kristopher Jensen · Claudia Battistin · David Klindt · Benjamin Dunn
[ Poster [ OpenReview
In-Person Poster presentation / top 25% paper
Mon May 01 02:30 AM -- 04:30 AM (PDT) @ MH1-2-3-4 #114
A probabilistic framework for task-aligned intra- and inter-area neural manifold estimation
Edoardo Balzani · Jean-Paul Noel · Pedro Herrero-Vidal · Dora Angelaki · Cristina Savin
[ OpenReview
In-Person Poster presentation / poster accept
Mon May 01 02:30 AM -- 04:30 AM (PDT) @ MH1-2-3-4 #133
How gradient estimator variance and bias impact learning in neural networks
Arna Ghosh · Yuhan Helena Liu · Guillaume Lajoie · Konrad P Kording · Blake A Richards
[ Poster [ OpenReview
In-Person Poster presentation / top 25% paper
Mon May 01 02:30 AM -- 04:30 AM (PDT) @ MH1-2-3-4 #132
Hebbian Deep Learning Without Feedback
Adrien Journé · Hector Garcia Rodriguez · Qinghai Guo · Timoleon Moraitis
[ Poster [ OpenReview
In-Person Poster presentation / top 25% paper
Mon May 01 02:30 AM -- 04:30 AM (PDT) @ MH1-2-3-4 #112
Disentanglement with Biological Constraints: A Theory of Functional Cell Types
James Whittington · Will Dorrell · Surya Ganguli · Timothy Behrens
[ OpenReview
In-Person Poster presentation / poster accept
Mon May 01 02:30 AM -- 04:30 AM (PDT) @ MH1-2-3-4 #131
Multi-objective optimization via equivariant deep hypervolume approximation
Jim Boelrijk · Bernd Ensing · Patrick Forré
[ OpenReview
In-Person Poster presentation / poster accept
Mon May 01 02:30 AM -- 04:30 AM (PDT) @ MH1-2-3-4 #111
Momentum Stiefel Optimizer, with Applications to Suitably-Orthogonal Attention, and Optimal Transport
Lingkai Kong · Yuqing Wang · Molei Tao
[ Poster [ OpenReview
In-Person Poster presentation / poster accept
Mon May 01 02:30 AM -- 04:30 AM (PDT) @ MH1-2-3-4 #130
Why (and When) does Local SGD Generalize Better than SGD?
Xinran Gu · Kaifeng Lyu · Longbo Huang · Sanjeev Arora
[ Poster [ OpenReview
In-Person Poster presentation / poster accept
Mon May 01 02:30 AM -- 04:30 AM (PDT) @ MH1-2-3-4 #110
EPISODE: Episodic Gradient Clipping with Periodic Resampled Corrections for Federated Learning with Heterogeneous Data
Michael Crawshaw · Yajie Bao · Mingrui Liu
[ OpenReview
In-Person Poster presentation / poster accept
Mon May 01 02:30 AM -- 04:30 AM (PDT) @ MH1-2-3-4 #129
Denoising Diffusion Samplers
Francisco Vargas · Will Grathwohl · Arnaud Doucet
[ OpenReview
In-Person Poster presentation / poster accept
Mon May 01 02:30 AM -- 04:30 AM (PDT) @ MH1-2-3-4 #109
Weighted Clock Logic Point Process
Ruixuan Yan · Yunshi Wen · Debarun Bhattacharjya · Ronny Luss · Tengfei Ma · Achille Fokoue · Anak Agung Julius
[ Poster [ OpenReview
In-Person Poster presentation / poster accept
Mon May 01 02:30 AM -- 04:30 AM (PDT) @ MH1-2-3-4 #128
Causal Balancing for Domain Generalization
Xinyi Wang · Michael Saxon · Jiachen Li · Hongyang Zhang · Kun Zhang · William Wang
[ OpenReview
In-Person Poster presentation / poster accept
Mon May 01 02:30 AM -- 04:30 AM (PDT) @ MH1-2-3-4 #108
Dynamic Update-to-Data Ratio: Minimizing World Model Overfitting
Nicolai Dorka · Tim Welschehold · Wolfram Burgard
[ OpenReview
In-Person Poster presentation / poster accept
Mon May 01 02:30 AM -- 04:30 AM (PDT) @ MH1-2-3-4 #127
Q-Pensieve: Boosting Sample Efficiency of Multi-Objective RL Through Memory Sharing of Q-Snapshots
Wei Hung · Bo Kai Huang · Ping-Chun Hsieh · Xi Liu
[ Slides [ Poster [ OpenReview
In-Person Poster presentation / poster accept
Mon May 01 02:30 AM -- 04:30 AM (PDT) @ MH1-2-3-4 #107
A Control-Centric Benchmark for Video Prediction
Stephen Tian · Chelsea Finn · Jiajun Wu
[ OpenReview
In-Person Poster presentation / poster accept
Mon May 01 02:30 AM -- 04:30 AM (PDT) @ MH1-2-3-4 #126
Preference Transformer: Modeling Human Preferences using Transformers for RL
Changyeon Kim · Jongjin Park · Jinwoo Shin · Honglak Lee · Pieter Abbeel · Kimin Lee
[ OpenReview
In-Person Poster presentation / top 5% paper
Mon May 01 02:30 AM -- 04:30 AM (PDT) @ MH1-2-3-4 #106
Emergence of Maps in the Memories of Blind Navigation Agents
Erik Wijmans · Manolis Savva · Irfan Essa · Stefan Lee · Ari Morcos · Dhruv Batra
[ Poster [ OpenReview
In-Person Poster presentation / poster accept
Mon May 01 02:30 AM -- 04:30 AM (PDT) @ MH1-2-3-4 #125
Learning Zero-Shot Cooperation with Humans, Assuming Humans Are Biased
Chao Yu · Jiaxuan Gao · Weilin Liu · Botian Xu · Hao Tang · Jiaqi Yang · Yu Wang · Yi Wu
[ Poster [ OpenReview
In-Person Poster presentation / top 5% paper
Mon May 01 02:30 AM -- 04:30 AM (PDT) @ MH1-2-3-4 #105
Offline Q-learning on Diverse Multi-Task Data Both Scales And Generalizes
Aviral Kumar · Rishabh Agarwal · Xinyang Geng · George Tucker · Sergey Levine
[ OpenReview
In-Person Poster presentation / poster accept
Mon May 01 02:30 AM -- 04:30 AM (PDT) @ MH1-2-3-4 #124
Learning Achievement Structure for Structured Exploration in Domains with Sparse Reward
Zihan Zhou · Animesh Garg
[ OpenReview
In-Person Poster presentation / top 25% paper
Mon May 01 02:30 AM -- 04:30 AM (PDT) @ MH1-2-3-4 #104
Learning Soft Constraints From Constrained Expert Demonstrations
Ashish Gaurav · Kasra Rezaee · Guiliang Liu · Pascal Poupart
[ Slides [ Poster [ OpenReview
In-Person Poster presentation / poster accept
Mon May 01 02:30 AM -- 04:30 AM (PDT) @ MH1-2-3-4 #103
LS-IQ: Implicit Reward Regularization for Inverse Reinforcement Learning
Firas Al-Hafez · Davide Tateo · Oleg Arenz · Guoping Zhao · Jan Peters
[ Poster [ OpenReview
In-Person Poster presentation / poster accept
Mon May 01 02:30 AM -- 04:30 AM (PDT) @ MH1-2-3-4 #122
MoDem: Accelerating Visual Model-Based Reinforcement Learning with Demonstrations
Nicklas Hansen · Yixin Lin · Hao Su · Xiaolong Wang · Vikash Kumar · Aravind Rajeswaran
[ Poster [ OpenReview
In-Person Poster presentation / poster accept
Mon May 01 02:30 AM -- 04:30 AM (PDT) @ MH1-2-3-4 #102
RPM: Generalizable Multi-Agent Policies for Multi-Agent Reinforcement Learning
WEI QIU · Xiao Ma · Bo An · Svetlana Obraztsova · shuicheng YAN · Zhongwen Xu
[ Poster [ OpenReview
In-Person Poster presentation / top 25% paper
Mon May 01 02:30 AM -- 04:30 AM (PDT) @ MH1-2-3-4 #121
The In-Sample Softmax for Offline Reinforcement Learning
Chenjun Xiao · Han Wang · Yangchen Pan · Adam White · Martha White
[ Poster [ OpenReview
In-Person Poster presentation / top 25% paper
Mon May 01 02:30 AM -- 04:30 AM (PDT) @ MH1-2-3-4 #101
Does Zero-Shot Reinforcement Learning Exist?
Ahmed Touati · Jérémy Rapin · Yann Ollivier
[ Poster [ OpenReview
In-Person Poster presentation / poster accept
Mon May 01 02:30 AM -- 04:30 AM (PDT) @ MH1-2-3-4 #120
Scaling Pareto-Efficient Decision Making via Offline Multi-Objective RL
Baiting Zhu · Meihua Dang · Aditya Grover
[ Poster [ OpenReview
In-Person Poster presentation / top 25% paper
Mon May 01 02:30 AM -- 04:30 AM (PDT) @ MH1-2-3-4 #100
DEP-RL: Embodied Exploration for Reinforcement Learning in Overactuated and Musculoskeletal Systems
Pierre Schumacher · Daniel Haeufle · Dieter Büchler · Syn Schmitt · Georg Martius
[ Poster [ OpenReview
In-Person Poster presentation / poster accept
Mon May 01 02:30 AM -- 04:30 AM (PDT) @ MH1-2-3-4 #119
Safe Reinforcement Learning From Pixels Using a Stochastic Latent Representation
Yannick Hogewind · Thiago D. Simão · Tal Kachman · Nils Jansen
[ OpenReview
In-Person Poster presentation / poster accept
Mon May 01 02:30 AM -- 04:30 AM (PDT) @ MH1-2-3-4 #99
Performance Bounds for Model and Policy Transfer in Hidden-parameter MDPs
Haotian Fu · Jiayu Yao · Omer Gottesman · Finale Doshi-Velez · George D Konidaris
[ OpenReview
In-Person Poster presentation / top 25% paper
Mon May 01 02:30 AM -- 04:30 AM (PDT) @ MH1-2-3-4 #118
VIP: Towards Universal Visual Reward and Representation via Value-Implicit Pre-Training
Yecheng Jason Ma · Shagun Sodhani · Dinesh Jayaraman · Osbert Bastani · Vikash Kumar · Amy Zhang
[ OpenReview
In-Person Poster presentation / poster accept
Mon May 01 02:30 AM -- 04:30 AM (PDT) @ MH1-2-3-4 #117
Wasserstein Auto-encoded MDPs: Formal Verification of Efficiently Distilled RL Policies with Many-sided Guarantees
Florent Delgrange · Ann Nowe · Guillermo Perez
[ Slides [ Poster [ OpenReview
In-Person Poster presentation / top 25% paper
Mon May 01 02:30 AM -- 04:30 AM (PDT) @ MH1-2-3-4 #113
Neuroevolution is a Competitive Alternative to Reinforcement Learning for Skill Discovery
Felix Chalumeau · Raphael Boige · Bryan Lim · Valentin Macé · Maxime Allard · Arthur Flajolet · Antoine Cully · Thomas PIERROT
[ OpenReview
In-Person Poster presentation / top 25% paper
Mon May 01 02:30 AM -- 04:30 AM (PDT) @ MH1-2-3-4 #96
Quantifying Memorization Across Neural Language Models
Nicholas Carlini · Daphne Ippolito · Matthew Jagielski · Katherine Lee · Florian Tramer · Chiyuan Zhang
[ OpenReview
In-Person Poster presentation / poster accept
Mon May 01 02:30 AM -- 04:30 AM (PDT) @ MH1-2-3-4 #115
Fooling SHAP with Stealthily Biased Sampling
Gabriel Laberge · Ulrich Aïvodji · Satoshi Hara · Mario Marchand · Foutse Khomh
[ Slides [ Poster [ OpenReview
In-Person Poster presentation / poster accept
Mon May 01 02:30 AM -- 04:30 AM (PDT) @ MH1-2-3-4 #134
Valid P-Value for Deep Learning-driven Salient Region
Daiki Miwa · Vo Nguyen Le Duy · Ichiro Takeuchi
[ Poster [ OpenReview
In-Person Poster presentation / top 25% paper
Mon May 01 02:30 AM -- 04:30 AM (PDT) @ MH1-2-3-4 #153
UNICORN: A Unified Backdoor Trigger Inversion Framework
Zhenting Wang · Kai Mei · Juan Zhai · Shiqing Ma
[ OpenReview
In-Person Poster presentation / top 25% paper
Mon May 01 02:30 AM -- 04:30 AM (PDT) @ MH1-2-3-4 #135
Human-Guided Fair Classification for Natural Language Processing
Florian Eddie Dorner · Momchil Peychev · Nikola Konstantinov · Naman Goel · Elliott Ash · Martin Vechev
[ Poster [ OpenReview
In-Person Poster presentation / top 25% paper
Mon May 01 02:30 AM -- 04:30 AM (PDT) @ MH1-2-3-4 #154
Canary in a Coalmine: Better Membership Inference with Ensembled Adversarial Queries
Yuxin Wen · Arpit Bansal · hamid kazemi · Eitan Borgnia · Micah Goldblum · Jonas Geiping · Tom Goldstein
[ Poster [ OpenReview
In-Person Poster presentation / poster accept
Mon May 01 02:30 AM -- 04:30 AM (PDT) @ MH1-2-3-4 #136
Sound Randomized Smoothing in Floating-Point Arithmetic
Vaclav Voracek · Matthias Hein
[ Poster [ OpenReview
In-Person Poster presentation / top 25% paper
Mon May 01 02:30 AM -- 04:30 AM (PDT) @ MH1-2-3-4 #155
Provable Defense Against Geometric Transformations
Rem Yang · Jacob Laurel · Sasa Misailovic · Gagandeep Singh
[ Slides [ Poster [ OpenReview
In-Person Poster presentation / top 5% paper
Mon May 01 02:30 AM -- 04:30 AM (PDT) @ MH1-2-3-4 #156
Is the Performance of My Deep Network Too Good to Be True? A Direct Approach to Estimating the Bayes Error in Binary Classification
Takashi Ishida · Ikko Yamane · Nontawat Charoenphakdee · Gang Niu · Masashi Sugiyama
[ Poster [ OpenReview
In-Person Poster presentation / top 25% paper
Mon May 01 02:30 AM -- 04:30 AM (PDT) @ MH1-2-3-4 #138
Is Adversarial Training Really a Silver Bullet for Mitigating Data Poisoning?
Rui Wen · Zhengyu Zhao · Zhuoran Liu · Michael Backes · Tianhao Wang · Yang Zhang
[ Poster [ OpenReview
In-Person Poster presentation / poster accept
Mon May 01 02:30 AM -- 04:30 AM (PDT) @ MH1-2-3-4 #157
Equal Improvability: A New Fairness Notion Considering the Long-term Impact
Ozgur Guldogan · Yuchen Zeng · Jy-yong Sohn · Ramtin Pedarsani · Kangwook Lee
[ Poster [ OpenReview
In-Person Poster presentation / poster accept
Mon May 01 02:30 AM -- 04:30 AM (PDT) @ MH1-2-3-4 #139
On the Perils of Cascading Robust Classifiers
Ravi Mangal · Zifan Wang · Chi Zhang · Klas Leino · Corina Pasareanu · Matt Fredrikson
[ Poster [ OpenReview
In-Person Poster presentation / top 25% paper
Mon May 01 02:30 AM -- 04:30 AM (PDT) @ MH1-2-3-4 #158
Learning to Estimate Shapley Values with Vision Transformers
Ian Covert · Chanwoo Kim · Su-In Lee
[ Poster [ OpenReview
In-Person Poster presentation / poster accept
Mon May 01 02:30 AM -- 04:30 AM (PDT) @ MH1-2-3-4 #159
Neural-based classification rule learning for sequential data
Marine Collery · Philippe Bonnard · François Fages · Remy Kusters
[ Poster [ OpenReview
In-Person Poster presentation / poster accept
Mon May 01 02:30 AM -- 04:30 AM (PDT) @ MH1-2-3-4 #141
Machine Unlearning of Federated Clusters
Chao Pan · Jin Sima · Saurav Prakash · Vishal Rana · Olgica Milenkovic
[ OpenReview
In-Person Poster presentation / poster accept
Mon May 01 02:30 AM -- 04:30 AM (PDT) @ MH1-2-3-4 #160
Multimodal Federated Learning via Contrastive Representation Ensemble
Qiying Yu · Yang Liu · Yimu Wang · Ke Xu · Jingjing Liu
[ OpenReview
In-Person Poster presentation / poster accept
Mon May 01 02:30 AM -- 04:30 AM (PDT) @ MH1-2-3-4 #142
A new characterization of the edge of stability based on a sharpness measure aware of batch gradient distribution
Sungyoon Lee · Cheongjae Jang
[ Poster [ OpenReview
In-Person Poster presentation / poster accept
Mon May 01 02:30 AM -- 04:30 AM (PDT) @ MH1-2-3-4 #161
On The Relative Error of Random Fourier Features for Preserving Kernel Distance
Kuan Cheng · Shaofeng Jiang · Luojian Wei · Zhide Wei
[ OpenReview
In-Person Poster presentation / poster accept
Mon May 01 02:30 AM -- 04:30 AM (PDT) @ MH1-2-3-4 #143
A General Framework For Proving The Equivariant Strong Lottery Ticket Hypothesis
Damien Ferbach · Christos Tsirigotis · Gauthier Gidel · Joey Bose
[ OpenReview
In-Person Poster presentation / poster accept
Mon May 01 02:30 AM -- 04:30 AM (PDT) @ MH1-2-3-4 #162
Contextual bandits with concave rewards, and an application to fair ranking
Virginie Do · Elvis Dohmatob · Matteo Pirotta · Alessandro Lazaric · Nicolas Usunier
[ Poster [ OpenReview
In-Person Poster presentation / poster accept
Mon May 01 02:30 AM -- 04:30 AM (PDT) @ MH1-2-3-4 #144
Why adversarial training can hurt robust accuracy
Jacob Clarysse · Julia Hörrmann · Fanny Yang
[ OpenReview
In-Person Poster presentation / poster accept
Mon May 01 02:30 AM -- 04:30 AM (PDT) @ MH1-2-3-4 #163
Continuous pseudo-labeling from the start
Dan Berrebbi · Ronan Collobert · Samy Bengio · Navdeep Jaitly · Tatiana Likhomanenko
[ Slides [ Poster [ OpenReview
In-Person Poster presentation / poster accept
Mon May 01 02:30 AM -- 04:30 AM (PDT) @ MH1-2-3-4 #145
Neural Groundplans: Persistent Neural Scene Representations from a Single Image
Prafull Sharma · Ayush Tewari · Yilun Du · Sergey Zakharov · Rares Ambrus · Adrien Gaidon · William Freeman · Fredo Durand · Joshua B Tenenbaum · Vincent Sitzmann
[ OpenReview
In-Person Poster presentation / poster accept
Mon May 01 02:30 AM -- 04:30 AM (PDT) @ MH1-2-3-4 #164
A Multi-Grained Self-Interpretable Symbolic-Neural Model For Single/Multi-Labeled Text Classification
Xiang Hu · XinYu KONG · Kewei Tu
[ Slides [ OpenReview
In-Person Poster presentation / poster accept
Mon May 01 02:30 AM -- 04:30 AM (PDT) @ MH1-2-3-4 #165
Hyperbolic Self-paced Learning for Self-supervised Skeleton-based Action Representations
Luca Franco · Paolo Mandica · Bharti Munjal · Fabio Galasso
[ OpenReview
In-Person Poster presentation / poster accept
Mon May 01 02:30 AM -- 04:30 AM (PDT) @ MH1-2-3-4 #147
Identifiability Results for Multimodal Contrastive Learning
Imant Daunhawer · Alice Bizeul · Emanuele Palumbo · Alexander Marx · Julia E Vogt
[ OpenReview
In-Person Poster presentation / poster accept
Mon May 01 02:30 AM -- 04:30 AM (PDT) @ MH1-2-3-4 #166
Diffusion Adversarial Representation Learning for Self-supervised Vessel Segmentation
Boah Kim · Yujin Oh · Jong Ye
[ OpenReview
In-Person Poster presentation / poster accept
Mon May 01 02:30 AM -- 04:30 AM (PDT) @ MH1-2-3-4 #148
Guiding Safe Exploration with Weakest Preconditions
Greg Anderson · Swarat Chaudhuri · Isil Dillig
[ OpenReview